Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK140 - Elteknik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: D

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 3,7hp Betygskala: TH   3,7hp   13 Jan 2015 em M,  15 Apr 2015 em M,  25 Aug 2015 em M
0298 Konstruktionsövning + lab 3,8hp Betygskala: TH   3,8hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Civilingenjör  Aleksander Bartnicki
Bitr professor  Ola Carlson

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/01e393ff-a278-4bb9-a043-c2bfe72ac344


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kretsteori, växelströms- och likströmskretsar, passiva komponenter och halvledarkomponenter, jw-metoden och komplexa tal. Rekommenderade förkunskapsgrundande kurser är Kretsanalys (EMI083, EMI084) och Inledande matematik (TMV156) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge den nödvändiga baskunskap i elkraftteknik som är viktig för alla elektroingenjörer. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna förstå grundprinciper för elkraftkomponenter och system samt känna till möjligheter och begränsningar hos dem. Dessutom skall deltagarna känna till viktiga begrepp och beräkningsmetoder. Kursen har sin huvudsakliga inriktning på normaldrift och stationärtillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Utföra beräkningar på: Trefassystemet, aktiv-/reaktiv-effekt, faskompensering, spänningsfall, överföring på kablar och ledningar.
- Beskriva: Elkraftsystemets struktur, frekvensreglering, spänningsreglering. Kablars och ledningars egenskaper.
2. Utföra beräkningar på: Transformatorns ekvivalenta schema, spänningsfall, förluster, trefaskopplingar, sparkopplad transformator. Tillämpa: Impedanstransformering.
- Förklara: Transformatorns funktionssätt.
3. Utföra beräkningar på: Asynkronmaskinen: momentkurva, ekv. schema, start, tomgång, belastningspunkt, nätpåverkan, frekvensomriktardrift.
- Förklara: Asynkronmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, startmetoder, enfas asynkronmotor.
4. Utföra beräkningar på: Likströmmaskinen: ekv. schema, vridmoment, varvtalsreglering, belastningspunkt, nätpåverkan.
- Förklara: Likströmsmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, allströmsmotorn.
5. Förklara: Synkrongeneratorns funktion och användning.
6. Utföra beräkningar på: Diodlikriktare enfas/trefas, likspänningsomriktare, spänningars och strömmars tidsfunktioner.
- Förklara: Grundprinciper, komponenter, övertoner, användningsområden, strömriktare, PWM.
7. Utföra beräkningar: Trefaskortslutningar.
- Beskriva: Kortslutningsteori.
8. Beskriva: Elektrisk dimensionering.
9. Utföra: Person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet.
- Tillämpa: Aktuella delar av elsäkerhetsföreskrifter. Förklara: Elrisker, säkringar, jordning, jordfelsbrytare. 
10. Genomföra: Projektarbete i en mindre grupp utgående från givna förutsättningar.

Innehåll

1. Elektriska kraftsystem: Energiförsörjning med tonvikt på elenergi. Elkraftnätets struktur och uppbyggnad. Trefassystemet, aktiv och reaktiv effekt, spänningsfall, överföringskapacitet, faskompensering.
2. Komponenter i kraftsystemet: Ledningar och kablar, induktans och kapacitans. Isolations- och ledarmaterial. Högspänd likströmsöverföring. Transformatorn: verkningssätt, beräkningsmodeller, spänningsfall, förluster, kopplingssätt, sparkopplad transformator, användningsområden.
3. Elektriska maskiner: Asynkronmaskinen: verkningssätt, modeller, driftegenskaper, start och varvtalsreglering samt olika små asynkronmaskiner. Likströmsmaskinen: verkningssätt, modeller och varvtals-/momentreglering. Känna till några andra maskintyper.
4. Kraftelektronik: Grundprinciper, komponenter, glättning, pulsbreddsmodulation, omriktartyper, användningsområden och övertoner. Beräkningar på diodlikriktare och likspänningsomriktare.
5. Elsäkerhet: Skydd av personer och elanläggningar.

Organisation

Kursens har fyra moment, föreläsningar, övningsräkningar,  inlämningsuppgifter och tre laborationer. Grunder, beräkningsmetoder och problemlösning testas på tentan. Inlämningsuppgifterna är omfattande och kräver analysförmåga samt djupare förståelse av kursstoffet. Laborationerna ger praktisk erfarenhet och förståelse för elsäkert arbete och elmaskiner.

Litteratur

Kompendium och exempelsamling.

Examination

En skriftlig tentamen samt betygssättning av de tre inlämningsuppgifterna. Betyget på inlämningsuppgifterna sätts efter ett kort muntligt förhör av varje teknolog. Kursbetyget vägs samman av tentabetyg och betyg på inlämningsuppgifterna.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018