Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK136 - Miljö- och elteknik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik, Energi- och miljöteknologi
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp   Kontakta examinator,  13 Apr 2015 fm M,  20 Aug 2015 fm V
0206 Projekt 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Yngve Hamnerius

Ersätter

EEK135   Projektkurs i elteknik EEM010   Miljöteknik E

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1809a340-9605-44be-9a99-10b724243839

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Kurshemsida saknas

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge elektroteknologerna kunskaper om hållbar utveckling utifrån aktuella vetenskapliga observationer och modeller. Studenterna skall fördjupa sig i konkreta miljöproblem, främst med elteknisk inriktning. Syftet är också att initiera en diskussion om hållbar utveckling och granska samhällets insatser på miljö- och resursområdet. Ett annat syfte är att öva förmågan att förmedla information på ett effektivt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för miljöfrågeställningar med vetenskapliga argument, med tyngdpunkt på elektrotekniska området. 
Genomföra ett projekt i grupp med användande av LIPS (Linköping Interactive Project Steering) projektmodell. 
Kunna tillämpa förståelse av grupprocesser, kommunikation och konflikthantering för att uppnå effektivare arbete i grupp.
Analysera och problematisera miljöfrågeställningar med utgångspunkt från samhällets krav på hållbar utveckling, resurser och miljöpåverkan. 
Dokumentera kunskaperna i en teknisk rapport med grund i modern vetenskap.
Använda IEEE-systemet för angivande av referenser. 
Presentera ett miljöproblem muntligt och i posterform.
Kunna konstruktivt diskutera en presentation av en miljöfrågeställning.

Innehåll

Huvuddelen av kursen utförs i projektform, där projektgrupperna får en specifik miljöteknisk frågeställning där de t.ex. skall utvärdera system inom elteknik och andra teknikområden med utgångspunkt från samhällets krav på hållbar utveckling, resurser och miljöpåverkan. Studenterna delas in i grupper utifrån önskemål om vilket projekt de vill arbeta med.

Projektarbetet kompletteras av föreläsningar som introducerar projektet och ger stöd under arbetet med introduktion av analysverktyg som livscykelanalys och behandlar miljöproblem med elektroteknisk inriktning. Föreläsningarna har följande innehåll:
 1. Introduktion till kursen och ämnet
 2. Gruppdynamik och projektmodell
 3. Biblioteksintroduktion om litteratursökning
 4. Introduktion till miljövetenskap
 5. Miljöarbetets analysverktyg, exempel livscykelanalys
 6. Biologiska effekter av elektromagnetiska fält
 7. Växthuseffekten
 8. Miljövänliga energikällor
 9. Miljöproblem vid elproduktion
 10. Ett uthålligt elsystem för Sverige
 11. Konferensrapportering

Organisation

Kursen ges i projektform, där huvuddelen av arbetet utföres i grupp. Varje grupp fördjupar sig i ett specifikt miljöproblem och redovisar sitt arbete skriftligt (i en rapport) och muntligt samt i posterform vid en avslutande konferens. Gruppen skall också opponera på en annan grupps presentation. Gruppens arbete betygssätts.

Som komplement till projektarbetet ges ett antal föreläsningar. Föreläsningskursen tenteras separat.

Litteratur

Kurshäften samt "DB Botkin och EA Keller, Environmental Science - International Student Version, Eigth edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012."

Examination

För godkänt på kursen krävs:
 • godkänt tentamensresultat på föreläsningskursen,
 • godkänd aktiv medverkan i projekt och redovisning,
 • godkänd projektrapport och redovisning.
Projektarbetet betygssätts på gruppnivå, där de gruppmedlemmar som är godkända enligt ovan kan erhålla betyget 3, 4 eller 5 efter en sammantagen bedömning av projektarbetet, varvid den skriftliga rapporten, föredrag, poster, posterpresentation liksom utförd opposition vägs in i bedömningen.

De som är godkända enligt ovan kan individuellt få ett högre betyg än gruppbetyget genom att gå upp på en skriftlig tentamen på kursboken Environmental Science. Är detta tentamensbetyg högre än betyget från grupparbetet, erhålls tentamensbetyget som slutbetyg. Om tentamensbetyget är lika med eller lägre än grupparbetsbetyget, erhålls grupparbetsbetyget som slutbetyg.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018