Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FSP025 - Teknisk kommunikation
 
Kursplanen fastställd 2014-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Engelska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    
0205 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   2,3hp 2,2hp   27 Okt 2014 em H,  02 Jan 2015 fm V,  27 Aug 2015 fm V

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Rebecca Bergman

Ersätter

EME066   Introduktion till elektroteknik LSP560   Teknisk kommunikation, engelska

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/96583aec-8815-467b-9828-d3098d160246


Kurshemsida saknas

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenter på Elektroteknikprogrammet till engelska som ett funktionellt arbetsspråk, projektarbete som en ingenjörsmässig arbetsform och till elektroteknik som ett kunskapsområde.

Inom ramen för kursen tränas projektarbete på ett systematiskt vis där bl.a. skillnaden mellan innehåll och process i ett projekt, gruppdynamik, rapportskrivande och muntlig presentation behandlas och övas. Kursen syftar därmed till att ingenjörsstudenterna utvecklar metoder för att använda arbetsgruppen som ett effektivt redskap för att genomföra en elektroteknisk studie tillsammans med andra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


1) Genomföra, dokumentera och rapportera ett tekniskt projekt på engelska

2) Systematisera projektarbete

3) Identifiera och tillämpa verksamma metoder för att effektivt arbeta i grupp1. Detta innebär att studenten skall kunna • Utforma en teknisk rapport på engelska

 • Presentera ett projekt muntlig på engelska

 • Skriva utredande och argumenterande texter

 • Formulera avgränsade frågor utifrån mer generellt formulerade problem

 • Analysera texters struktur, innehåll och språk

 • Använda information från olika slags källor på ett självständigt sätt

 • Använda och återge källmaterial på ett professionellt sätt

 • Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga arbeten

 • Aktivt deltaga i diskussioner om projektarbetet

 • Använda och känna igen typiska grammatiska strukturer


2. Detta innebär att studenten skall kunna • Utveckla rutiner för att kontinuerligt reflektera över projektarbetet

 • Utveckla rutiner för att rapportera projektarbetet


3. Detta innebär att studenten skall kunna • Samarbeta i grupp och ta ansvar för projektets genomförande

 • Arbeta med både projektets innehåll och process

 • Skapa och använda gruppnormer

 • Relatera till egna värderingar och förmågor och hur dessa inverkar på gruppens arbete

Innehåll

Hela kursen kretsar kring ett elektrotekniskt projekt där studenterna arbetar gruppvis med att lösa ett öppet problem. Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen innehåller en introduktion till den tekniska rapporten som texttyp men också engelsk grammatik, stilistik och textanalys. Ett processorienterat förhållningssätt till skrivande och skrivuppgifter introduceras som en del av arbetet med projektet och genomförs bland annat genom obligatoriska handledningstillfällen.

Kursens andra del handlar i högre grad om gruppernas rapportering av projektet, i skrift och tal. Skrivprocess, strategier för effektiv kommunikation, fördjupade kunskaper om den tekniska rapporten samt responsarbete kring det egna arbetet är viktiga komponenter i detta skede av kursen. Projektarbetet och dess resultat presenteras både skriftligt och muntligt.

Med fokus på arbetsgruppen, gruppens funktion och roll i arbetet kring projektet innehåller kursen flera moment i gruppdynamik. Här betonas innehåll/process, värderingar, gruppnormer, gruppers utvecklingsprocess, målfokusering, grupproller, feedback, personliga styrkor.

Organisation

Kursen sträcker sig över den första terminen och består av två komponenter: Engelska (4,5 hp) och ett elektrotekniskt projektet (3 hp). Gruppdynamik återkommer vid tre tillfällen under kursens gång och består av föreläsningar, gruppvisa övningar och individuell reflektion.
Varje student ingår i en projektgrupp och varje grupp tilldelas ett elektrotekniskt problem som ska lösas och redovisas vid kursens slut. Kursen ges huvudsakligen i form av övningar och seminarier. Den engelska delen undervisas parallellt med projektet. Vid några obligatoriska handledningstillfällen träffar grupperna båda sina lärare för att diskutera strukturen, innehållet och språket i rapporten. Vikten av att kunna samarbeta och att ta ansvar för gruppens resultat betonas även vid dessa gemensamma handledningstillfällen.

Litteratur

Engelskadelen: Ett webbaserat övningsmaterial, EngOnline, samt material som delas ut under kursen. Rekommenderad litteratur: Oxford Advanced Learner's Dictionary alt. Longman Dictionary of Contemporary English


Projektdelen: Material delas ut under kursen.

Examination

Muntlig och skriftlig examination. Ett graderat slutbetyg ges på kursen. Betyget baseras på projektrapporten, den muntliga redovisningen av projektet, en individuell skrivuppgift samt en skriftlig tentamen i grammatik.Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018