Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CTE031 - Teknikhistoria  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är fullbokad 150123.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMIINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Per Lundin

Ersätter

CTE030   Teknikhistoria

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/20e73a9a-352e-40a9-a5ac-25b3bbf80c77

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse kring samspelet mellan å ena sidan teknisk och å andra sidan samhällelig förändring. Kursen skall ge kunskap om vad som varit karakteristiskt i den tekniska och industriella utvecklingen samt att ge en introduktion till den moderna forskningen inom ämnet. Tyngdpunkten i kursen är förlagd till perioden från 1750 fram till idag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- analysera teknikens roll i samhället och beskriva samspellet mellan teknisk och samhällelig (ekonomisk, social, miljömässig och arbetsmiljömässig) förändring
- identifiera avgörande drivkrafter bakom teknisk förändring
- urskilja avgörande historiska händelser och redogöra för historiska förlopp
- använda sig av och analysera historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
- problematisera kring olika etiska och samhälleliga aspekter av teknikanvändning
- relatera relevanta skriftliga källor till varandra

Innehåll

Kursen skall ge en historisk översikt där samspelet mellan teknik och samhälle skildras. Exempel på teman som kommer behandlas är:
- bakgrunden till och innebörden av det industriella genombrottet
- framväxten av nya transport- och kommunikationssystem under 1800- och 1900-talen
- militärens roll för teknikutvecklingen
- informationsrevolutionens betydelse
- överföring och adaption av teknik

Organisation

Föreläsningar och seminarier

Litteratur

Se kurshemsida

Examination

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018