Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK130 - Vetenskapshistoria
 
Kursplanen fastställd 2013-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full och inga fler anmälningar kan tas emot.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  Bengt Berglund

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen syftar till att undersöka den moderna vetenskapens framväxt och därmed ge en grundläggande kunskap om vissa centrala faser i vetenskapshistorien såsom Boyle, Pasteur och Einstein, samt en förmåga att kritiskt förstå varför sådana faser bedöms som centrala inom vetenskapshistorien.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-beskriva grunderna i vetenskapshistorien och relatera dessa till uppnådda tekniska resultat
-att fördjupa studenternas kunskaper i vetenskapsteori och deras förståelse för hur ståndpunkter och värderingar av enskilda ingenjörer påverkar den valda metoden
-skriva en rapport över ett vetenskapligt problem, händelse eller person
-genomföra en muntlig presentation av rapportens resultat

Innehåll

Målet nås genom att introducera vetenskapshistoriska fallstudier samt begrepp såsom paradigm och nätverk som behandlar samspelet mellan social ordning och naturens ordning, och mellan forskningens lokala praktiker och dess globala användning. Undervisningen utgår från en nyligen utkommen grundbok i vetenskapshistoria Putting Science in its Place och ett antal studier som tar upp specifika fall av vetenskaplig kunskapsproduktion.

Organisation

Föreläsningar, seminarier och handledda projektarbeten. Litteraturen och föreläsningarna tjänar som resurser för studenterna i sina projektarbeten. Dessa uppgifter består i att utreda bakgrunden för en viss nobelprisbelönad forskning. Uppgifterna utförs fortlöpande under kursen med hjälp av individuell och gemensam handledning under seminarietillfällen.

Litteratur

Se vidare kurshemsida för aktuell information.

Examination

Sker genom aktivt deltagande på seminarier och utförande, inlämning och presentation av projektarbeten. Betyg: U, 3, 4, 5.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018