Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV141 - Linjär algebra  
 
Kursplanen fastställd 2013-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   18 Mar 2015 fm M,  16 Apr 2015 fm V,  24 Aug 2015 fm V

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Marija Cvijovic

Ersätter

TMA980   Matematiska metoder, forts-kurs

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1257005d-5f91-425d-ab42-6f97524fc420


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Inledande matematik.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom E-programmet. .

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp
- förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen
- kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
- utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.


Mer detaljerade läromål finns i kurs-PM, se kurshemsidan.

Innehåll

Matrisalgebra. Invers matris ekvationssystem.
Determinanter, rang och ekvationssystem.
Vektorrum, euklidiska rummet Rn, underrum, linjärt oberoende,
bas, dimension, koordinater, basbyte
Linjära avbildningar: Matrisframställning. Tillämpningar på rotationer,
speglingar och projektioner. Avbildningar från Rn till
Rm. Nollrum, värderum, dimensionssatsen.
Numerisk lösning av ekvationssystem: Matrisnormer, konditioneringstal,
LU-faktorisering.
Minstakvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering.
Potensmetoden, QR-faktorisering. Matlabtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.
Exempel på examinationsformer som kan förekomma är:
-utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång,
-annan dokumentation av kunskapsutvecklingen,
-projektarbete enskilt eller i grupp,
-skriftlig eller muntlig tentamen under och/eller i slutet av kursen.
-problem/uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018