Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK415 - Industriell ekonomi  
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   Kontakta examinator,  17 Apr 2015 fm M,  21 Aug 2015 fm V  
0298 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Hans Löfsten


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/7df5b4dc-929a-4203-968d-3563cd2ac518


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå innebörden av den ekonomiska analysens grundläggande terminologi

- förstå och analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag

- förstå årsredovisningens innehåll och tillämpa finansiell analys

- förstå när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer

- kunna tillämpa olika ekonomiska kalkylmodeller


Detta innebär att studenten skall kunna:

- definiera och förklara innebörden av olika grundläggande kostnads- och intäktsbegrepp (utgift, inkomst, utbetalning, inbetalning, kostnad, intäkt)

- förstå, välja och med flera alternativa metoder beräkna behovet av kapital (anläggnings-, rörelse-, säkerhets- och/eller startkapital) - ange och i detalj föreslå lämplig finansiering (med eget och/eller främmande kort- eller långfristigt kapital i olika former) för detta kapitalbehov

- ange egenskaperna och i detalj förklara konsekvenserna av aktiesplit, fond- och nyemission

- ange och förklara innehållet i en årsredovisning

- analysera ett företags ekonomiska/finansiella situation (utgående från årsredovisningens balans- och resultaträkningar) i en rad olika dimensioner som lönsamhet (räntabilitet på totalt och eget kapital), kortsiktig betalningssituation (kassa- och balanslikviditet) samt långsiktig betalnings- och överlevnadsförmåga (vs eventuella framtida förluster), s k soliditet. Med hjälp av den s k hävstångsformeln kunna analysera lönsamhet på eget kapital vs. finansiell risk (balansen mellan eget och främmande kapital). Med hjälp av den s k du Pontmodellen kunna analysera en rad dimensioner bakom lönsamheten, i första ledet vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet och i ytterligare led därav bakomliggande dimensioner.

- förstå, ställa upp och förklara ett företags ekonomiska situation (resultat: vinst och/eller förlust) utifrån volymsamband. Viktiga begrepp är här fasta och rörliga kostnader, intäkter, kritisk volym (¿breakeven¿) eller kritisk omsättning, vinst eller förlust samt säkerhetsmarginal. Man skall även kunna förklara resultatdiagrams utseende, konsekvenser och karaktäristika i samband med kapital- och (dess motsats) arbetsintensiv industri.

- förstå, ställa upp och beräkna produkters eller projekts kostnader utifrån olika former av produktkalkyler: Man skall kunna beräkna komponenterna i och totala självkostnader enligt divisions- och påläggskalkyl. De förra finns även som ekvivalent- och restkalkyl. De senare finns för industri-, tjänste- och handelsföretag. Båda huvudtyperna skall kunnas förstås och tillämpas som genomsnitts-, normal- och minimikalkyl.

- förstå, ställa upp och beräkna produkters eller projekts kostnader med hjälp av bidragskalkyl. Viktiga begrepp är särintäkter, sär- och samkostnader, täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag. Man skall även kunna ställa upp och analysera stegkalkyler med täckningsbidrag, sär- och samkostnader på olika nivåer. Optimering skall för industriföretag kunna ske i tre situationer: vid ledig kapacitet, vid en trång sektion och vid flera produkter samt två produkter och två eller flera trånga sektorer. Bidragskalkylering skall även kunna göras för tjänste- eller handelsföretag samt som resultatdiagram.

- förstå, ställa upp och beräkna produkters, projekts, kunders eller marknaders självkostnader (totala kostnader) och lönsamhet med aktivitetsbaserad kalkyl, s k ABC-kalkyl. Viktiga begrepp som skall kunna förstås är aktiviteter och kostnadsdrivare. Kostnad per förekomst och per kostnadsobjekt av aktuella aktiviteter skall kunna förstås och beräknas liksom lönsamhet

- förstå, ställa upp och beräkna olika ekonomiska indikatorer för investeringsprojekt, d v s långsiktiga satsningar. Klassificeringar och rangordning mellan investeringar skall kunna göras. Viktiga begrepp som skall kunna förstås och beräknas är grundinvestering, inbetalningsöverskott, restvärde, kalkylränta, ekonomisk livslängd, kapitalvärde, kapitalvärdekvot, annuitet och annuitetskvot, paybacktid (med och utan ränta) samt internränta. Kalkyler skall kunna göras med och utan skatt. Utifrån värden på dessa begrepp skall konsekvenser och rekommendationer vad gäller investeringar kunna analyseras.

Innehåll


 • Introduktion till ekonomisk analys

 • Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader

 • Kalkylering baserad på direkta och indirekta kostnader

 • Kalkylering baserad på sär- och samkostnader

 • Linjär programmering

 • Investeringskalkylering

 • Årsredovisning

 • Finansiering

 • Finansiell analys

Organisation

Kursen består av följande delar:

 • Klassiska föreläsningar kring kursinnehållet

 • Självständiga övningar som stöttas av schemalagda konsultationer

 • Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination

Examinationen utgörs av följande moment:

 • En individuell skriftlig tretimmars tentamen

 • En skriftlig rapport kring projektarbetet


Publicerad: fr 26 nov 2010. Ändrad: on 24 jan 2018