Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK475 - Praktiskt ledarskap inom innovation  
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA
Minsta antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    
0213 Dugga 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   24 Sep 2013 fm V   16 Jan 2014 em V,  26 Aug 2014 em M  

I program

MPNAV NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAME APPLIED MECHANICS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/246136a5-755f-4752-8612-27833d446fd9

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Programmering och en projektkurs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenter skall få insikt i och praktisk erfarenhet från hur det är att leda och stödja egna och andras innovationsarbete inom det tekniska området. Detta sker både genom praktiskt mentorskap samt genom föreläsningar, självstudier och självreflektion. Studenterna skall reflektera över sina egna och samhällets entreprenöriella kapacitet, sin roll i olika relationer samt vikten av att i innovationsprocesser löpande kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av tekniska innovativa lösningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom iterativa innovationsprocesser och entreprenöriellt lärande och ledarskap,
 • kunna beskriva och problematisera innovationsprocessers roll i samhället och för den enskilde,
 • kunna beskriva och problematisera vad det innebär att arbeta entreprenöriellt och med ett lärandeperspektiv,
 • demonstrera god förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utveckla teknikbaserade idéer till konkreta värden för en målgrupp,
 • visa god förmåga att via pedagogisk och relationell verksamhet stimulera till entreprenöriellt lärande, kreativitet och iterativ innovation i en grupp,
 • demonstrera grundläggande kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • kunna ge konkreta exempel på hur man kan bidra till att skapa hållbar utveckling,
 • påvisa förmåga att beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • demonstrera grundläggande förmåga att känna igen och hantera diskriminering och annan kränkande behandling,
 • och demonstrera insikt om villkor för entreprenöriellt beteende i organisationer och i samhället.

Innehåll

  Innehållet kan delas in i tre delar: samhällsutveckling, ledarskap och mentorspraktik

Iterativa innovationsprocesser i samhället
 • Introduktion till iterativa innovationsprocessers roll i samhället och för den enskilde.
 • Exempel på aktiviteter som stödjer elevernas uppbyggnad av kunskaper i iterativa innovationsprocesser.
 • Innovationsprocessers roll för en hållbar samhällsutveckling.
 • Kontinuerlig reflektion i skriftlig form kring sitt eget lärande i kursen och lärandets relation till kursens nuvarande genomförande och tänkbara utveckling.

  Entreprenöriellt lärande och ledarskap
 • Att möta och leda människor.
 • Entreprenöriellt lärande i form av hypotestestande.
 • Entreprenöriellt ledarskap
 • Entreprenöriell kommunikation genom en pitch av ett värdeerbjudande riktad mot en tänkt målgrupp.
 • Introduktion till rollen som mentor i ett entreprenöriellt projekt.
 • Handledning.

  Mentorspraktik
 • Studenterna ska verka som mentorer och coacha andra studenter/elever i deras arbete i systemteknik.
 • Studenterna erbjuds dessutom frivilliga inslag i programmering och systemteknik relevanta för deras mentorskap till elever.
  Under 2013 kommer studenterna i kursen att vara mentorer/handledare i ämnet teknik för högstadieelever som deltar i tekniktävlingen First Lego League, där grupperna går igenom en innovationsprocess kopplad till en generell utmaning definierad av tävlingsledningen.
   FIRST Lego League

  FIRST Lego League är en internationell tekniktävling som startades i USA 1999 och som har varit en enorm framgång med fler än 16000 deltagande lag 2011. I tävlingen tävlar ungdomar i årskurs 6 till 9 om att bygga och programmera Lego Mindstorms robot att utföra olika arbeten. Tävlingen består av fyra delar, där första delen handlar om lagarbete att kunna lösa en uppgift i grupp. Andra delen handlar om teknisk presentation, att kunna förklara hur roboten löser den givna uppgiften. Den tredje delen handlar om ett mindre forskningsarbete som eleverna ska utföra och presentera för domarna. Slutligen så ska den byggda roboten självständigt kunna lösa givna uppgifter på tävlingsplanen. Högstadieeleverna arbetar med tävlingen under flera veckor under höstterminen.

  Organisation

   Ett antal workshops à 2 timmar vardera utgör kärnan i undervisningen. Dessa workshops har följande rubriker:
  • Idégenerering
  • Målgruppsanalys
  • Paketering av lösning
  • Värdeanalys
  • Positionering

   Inför varje workshop skall studenterna gå igenom en videoföreläsning som går igenom teori och ramverk. Mellan dessa workshops bedrivs arbete av praktisk art, där studenterna generar, löpande förfinar och testar en innovativ idé på personer utanför universitetet. Dessa idéer genereras utgående från studenternas egna intressen, kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

  Därutöver tillkommer kursintroduktionstillfälle samt kursavslutningstillfälle. Totalt träffas man 7 gånger med två 45-minuters pass vid varje tillfälle.

  Mentorskapet innebär att man använder koncepten från workshoparna i coachandet av elevgrupper som ingår i tävlingen FIRST Lego League.
  Kursen har därmed två parallella innovationsspår med praktisk karaktär - ett baserat på studenternas egna idéer och ett baserat på idéer ingående i FIRST Lego League. Båda dessa spår vilar på samma teoretiska bas från forskning inom innovationsprocesser och entreprenöriellt lärande.

  Litteratur

  Litteratur anges på kurshemsida senast två veckor innan kursstart.

  Examination

  Examination sker genom inlämning av reflektioner kopplade till genomförda praktiska aktiviteter och anknytning till relevant teori. Dessa praktiska aktiviteter är kopplade dels till ett eget innovationsprojekt dels till ingående praktiska moment kopplade till tävlingen First LEGO League. En dugga sker även mitt i kursen kring grundläggande teori inom området. Ett antal moment med obligatorisk närvaro ingår också i kursen. Sammantaget examineras alltså kursen genom inlämningar kopplade till praktiska moment, genom duggan och genom deltagande på obligatoriska moment.


 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.