Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK396 - Ekonomistyrning
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Icke programstudenter hänvisas till ubs
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt, del A 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0212 Projekt, del B 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0312 Tentamen 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp   28 Maj 2013 fm L,  19 Aug 2013 em L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Kaj Sunesson


Ersätter

TEK395   Ekonomistyrning

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/472a3357-037f-4635-bec1-93d2677ebdfa


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Industriell ekonomi, externredovisning (7,5 hp) och Ekonomisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge bättre förståelse för hur företagets produktionsprocesser samspelar med företagets ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för ekonomi- och verksamhetsstyrning är att uppnå styreffekter genom att utforma styrsystem som ger incitament för medarbetarna. För att förstå dessa systems effekter måste såväl mänskliga beteenden, ansvarsfördelningar och organisationsformer som utformningen av det specifika ekonomi- eller verksamhetsstyrsystemet tas i beaktande.
Denna kurs tar upp
- samband mellan mänskligt beteende och ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- modeller och metoder som utnyttjas för att styra beteenden som berör företagens produktionsprocesser.
- nya former av modeller/metoder för verksamhetsstyrning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tänka ut och sammanställa konsekvenserna av ekonomi- och verksamhetsstyrning och utformningen av tillhörande system.
  • Ställa samman en nyanserad bild av såväl förtjänster som svagheter med ekonomi- och verksamhetsstyrning i en verksamhet.
  • Tänka ut behovet av att anpassa företags ekonomi- och verksamhetsstyrning till industriella processer.
  • Relatera omvärldsförändringar och ändrade förutsättningar till ekonomi- och verksamhetsstyrning samt förutse vad dessa betyder för behovet av nya metoder och modeller.
  • Använda och analysera konsekvenserna av internprissättning i olika typer av värdeskapande processer.
  • Använda prestationsmätning och kritiskt bearbeta utfallen ur dessa i bedömningen av verksamheter.
  • Modifiera och använda "nya" metoder (såsom analys av kundlönsamhet, identifiera intäktsdrivare etc.) för ekonomi- och verksamhetsstyrning i specifika situationer.

Innehåll

Kurseninnehåller tre olika teoretiska avsnitt och inleds med ett avsnitt om innebörden av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Under detta avsnitt kommer såväl ekonomi- och verksamhetsstyrningens utgångspunkter och styrmedel som beteendemässiga och andra mänskliga effekter att behandlas.

I ett andra avsnitt tas vanliga metoder och tillhörande analyser upp. Speciellt kan standardkostnader och internprissättning samt prestationsmätning nämnas.

I ett sista avsnitt presenteras nyare idéer inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen, såsom analys av kunder och dess lönsamhet, processtyrning mm.


Områdena kommer dels att innefatta ren hantering av metoderna och dels diskussioner för att uppnå en djupare förståelse av styrningens verkan.Organisation

Larandemomenten sker genom en kombination av eget arbete, litteraturseminarier, föreläsningar och ev andra former av lektioner (såsom övningar och redovisningar).
Det egna arbetet sker dels genom självständigt arbete med litteratur och dels gruppvis med projekt.
De främsta schemalagda momenten för lärande är seminarier som är kopplade till litteratur eller de projekt som ska genomföras under kursen.
Till stor del ska studenten tillsammans med andra studenter och utifrån teoretiska kunskaper identifiera och formulera ekonomistyrningsproblem och lösningar i en verklig situation. Redovisningar och presentationer kommer att ske både skriftligen och muntligen.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

För slutbetyg krävs godkända projektarbeten samt godkänd tentamen. Samtliga delmoment måste ha uppnått minst godkänt för godkänt slutbetyg. Graderat slutbetyg sätts baserat på resultatet på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.