Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK375 - Ekonomisk analys
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   25 Okt 2012 fm L,  17 Jan 2013 fm L,  20 Aug 2013 fm L
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Cecilia ÅbergKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   03 Jun 2013 em L
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Cecilia ÅbergKursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000038ADD535


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att presentera perspektiv, begrepp och modeller för att styra och hushålla med resurserna i bland annat företagens tekniska processer. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för och använda de grundläggande ekonomiska begreppen
- Genomföra resultatplaneringsanalys
- Redogöra för en rad olika modeller för kalkylering av produkter/tjänster samt ställa upp enklare produktkalkyler
- Genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna förutsättningar
- Redogöra för och använda budgeteringens principer
- Utnyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet

Innehåll

Teorier och modeller för att beskriva industriföretaget i ekonomiska termer. Grundläggande begrepp för resultatplanering. Olika modeller för produktkalkylering (periodkalkylering, påläggskalkylering, bidragskalylering samt aktivitetsbaserad kostnadskalkylering). Investeringar och kalkylränta. Momentet omfattar en genomgång och diskussion av de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringsalternativ samt beslutsunderlag av icke kalkylmässig natur. Ekonomisk livslängd och utbytestidpunkt. Budgetering

 

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av en kombination av föreläsningar och övningar. Ett praktikfall genomförs inom kursens ramar. Kursen omfattar ca 20 föreläsningar och 8 räkneövningar.


 

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.


 

Examination

Skriftlig tentamen samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5 för tentamen och G/U för praktikfallet. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.