Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK130 - Vetenskapshistoria
 
Kursplanen fastställd 2011-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är platsbegränsad
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Bengt Berglund


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att undersöka den moderna vetenskapens framväxt och därmed ge en grundläggande kunskap om vissa centrala faser i vetenskapshistorien såsom Boyle, Pasteur och Einstein, samt en förmåga att kritiskt förstå varför sådana faser bedöms som centrala inom vetenskapshistorien.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- uppnå en grundläggande förtrogenhet med vetenskapshistorien och en viss färdighet att analysera redogörelser av vetenskaplig kunskapsutveckling.

Innehåll

Målet nås genom att introducera vetenskapshistoriska fallstudier samt begrepp såsom paradigm och nätverk som behandlar samspelet mellan social ordning och naturens ordning, och mellan forskningens lokala praktiker och dess globala användning. Undervisningen utgår från en nyligen utkommen grundbok i vetenskapshistoria Putting Science in its Place och ett antal studier som tar upp specifika fall av vetenskaplig kunskapsproduktion.

Organisation

Föreläsningar, seminarier och handledda projektarbeten. Litteraturen och föreläsningarna tjänar som resurser för studenterna i sina projektarbeten. Dessa uppgifter består i att utreda bakgrunden för en viss nobelprisbelönad forskning. Uppgifterna utförs fortlöpande under kursen med hjälp av individuell och gemensam handledning under seminarietillfällen.

Litteratur

Se vidare kurshemsida för aktuell information.

Examination

Sker genom aktivt deltagande på seminarier och utförande, inlämning och presentation av projektarbeten. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.