Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FSP080 - Kommunikation
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Dec 2012 fm L,  03 Apr 2013 em L,  28 Aug 2013 em L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Carl Johan Carlsson
Univ adjunkt  Fia Christina Börjeson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/375663b5-02e8-4620-95b2-d80e363ded3f


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen ‘Kommunikation’ syftar till att förbereda studerande för den intensiva kommunikationssituation som de ställs inför i framtida industri-, entreprenörs- och utvecklingsarbete som högskoleingenjörer. Vidare syftar kursen till att förbereda studenterna för samarbetsintensiva situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier även under utbildningstiden. Kursen etablerar därför god metodik för skriv- och kommunikationsprocesser samt främjar god förmåga att reflektera kring egen och andras muntliga såväl som skriftliga kommunikation.


Kursen syftar således till att förstärka och fördjupa studenternas förmåga att uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt, på svenska såväl som på engelska. Dessutom syftar kursen till att höja studenternas medvetenhet om textproduktion och språkliga medel för att uttrycka sig så effektivt som möjligt i ett fackspråkligt sammanhang. Kursen syftar dessutom till att etablera ett gott förhållningssätt till skrivprocessen och en god stilistisk medvetenhet på såväl svenska som engelska. Vidare syftar kursen till att stödja studenternas lärprocess och till att synliggöra språk som en dimension av ämnesorienterat lärande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kursen ska bidra till de studerandes kunskapsbildande kring för dem relevanta kommunikationssituationer. Ett viktigt attitydmål i kursen är därför att de studerande uppskattar vikten av effektiv dokumentation och kommunikation samt ser detta som grundläggande för lärande både under och efter utbildningstiden. Färdighetsmålen för kursen är främst att säkerställa en effektiv nivå av skriftlig och muntlig färdighet vad avser språkriktighet, form och stilistik såväl som kommunikationsstragier. Kursen etablerar grundläggande engelsk språkfärdighet som krävs för fortsatt utveckling som professionell ingenjörsstudent i senare kurser samt som framtida ingenjör.


Efter avslutad kurs ska en framgångsrik student kunna:


- tillägna sig och formulera sig på ett medvetet sätt kring fackspråkligt och akademiskt innehåll på engelska och svenska


- uttrycka sig och arbeta effektivt på engelska och svenska inom sitt fackområde, såväl muntligt som skriftligt


- analysera och kritiskt men konstruktivt granska ett ämnesrelaterat fackspråkligt och akademiskt innehåll


- analysera kommunikationssituationer som kräver någon form av argumentation och utforma strategier för dessa


- arbeta utifrån ett reflekterande och processinriktat förhållningssätt till texter, textproduktion och muntliga presentationer


- använda grammatisk analys som ett verktyg i skrivprocessen

 

Innehåll


Kursen 'Kommunikation' genomförs både på svenska och engelska. De inslag som genomförs på svenska innehåller ofta kommunikationstrategiska inslag medan många av inslagen på engelska dessutom innehåller inslag av färdighetsträning. En del av kursen är därför EngOnline -- en webbaserad kurs i språkfärdighet -- som till viss del utformas efter de studerandes enskilda behov. Under perioden kan kommunikationsuppgifter komma att utformas tillsammans med lärare i angränsade kurser och olika kommunikationssituationer och strategier betonas successivt i kursen. 


I delmoment på svenska behandlas olika texttyper, med betoning på akademisk/teknisk omgivning. Vidare behandlas och diskuteras vedertagna former för struktur och stil för både rapporter och andra texttyper med särskild betoning på god språkbehandling och informationsstruktur för lärande och kommunikation. 


Delmoment på engelska består av grammatik och övningar i muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av fackspråklig text på engelska. Muntlig färdighet övas i form av seminarieuppgifter och diskussioner. Grammatiska kunskaper examineras genom en skriftlig tentamen och genom de skriftliga inlämningsuppgifterna. 

Organisation


I kursen ingår obligatoriska inlämningar och handledningstillfällen där även språk och kommunikation integreras med kursen Matematisk statistisk analys. I dessa integrerade inslag övar studenter på ämnespecifik kommunikation i form av en teknisk rapport. Problematisering och ett analytiskt snarare än beskrivande perspektiv betonas och övas gradvis. Ett reflekterande och processinritktat förhållningssätt till det egna lärandet övas kontinuerligt.


Undervisningen består av såväl föreläsningar som övningar. I kursen ingår olika muntliga och skriftliga övningar. Diskussioner, handledning och olika former av responsarbete är återkommande inslag. 

Litteratur


The Essentials of English - a Writer's Handbook (2003) Anne Hogue, Longman publishing


EngOnline - webbaserat material


Engelsk ordbok, t.ex. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2:a upplagan eller senare) 

Examination


För att examineras på kursen krävs utöver tentamen deltagande i samtliga obligatoriska moment såsom inlämningar, handledningstillfällen, seminarier och redovisningar. Kursen är en graderad kurs där betyget baseras på inlämningar och sluttentamen. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.