Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE165 - Linear and integer optimisation with applications
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator

I program

MPALG COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Michael Patriksson
Biträdande professor  Ann-Brith Strömberg  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, en- och flervariabelanalys. Grundläggande kunskaper i MATLAB är önskvärt.

Syfte

Ett syfte med kursen är att ge studenten en översikt över viktiga
områden där optimeringsproblem ofta förekommer som tillämpningar och
en översikt över några viktiga praktiska tekniker för deras
lösning. Ett annat syfte med kursen är att överföra insikter inom
dylika problemområden ur både tillämpnings- och teoriperspektiv,
inkluderande analys av en optimeringsmodell och lämpliga val av
lösningsansatser. Självständigt arbete med konkreta problem under
kursens stadfäster och bekräftar sedan dessa insikter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

behärska de viktigaste principerna bakom modellering av optimeringsproblem och ha skapat sig en bild av de viktigaste klasserna av optimeringsproblem; inom vardera klass skall studenten ha insikter om minst ett lämpligt grundläggande val av lösningsteknik och kunna genomföra ett optimeringsprojekt inom klassen, inkluderande alla delar i kedjan modellering -> modellanalys -> implementering i lämplig algoritm/programvara -> (känslighets)analys av en optimallösning.

Innehåll

Denna kurs beskriver med hjälp av fallstudier hur optimeringsproblem modelleras och löses i praktiken. Förutom en serie sammanfogande föreläsningar av personal på MV ges gästföreläsningar, främst av forskare vid andra institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet. Innehållet kan därför komma att variera mellan ämnesområden under olika år, men den gemensamma grunden är att kursinnehållet omfattar praktisk lösning av optimeringsproblem. Till vissa av gästföreläsningarna knyts projektuppgifter, vilka bildar den huvudsakliga grunden till examinationen.


Några typiska problem, algoritmtekniker och programvaror som kommer att förekomma ofta i kursen över åren är investering, blandning, modeller av energisystem, produktions- och underhållsplanering, nätverksmodeller, ruttning och transport, flermålsoptimering och lagerstyrning; simplex- och inre punktsmetoder för linjärprogrammering, heuristiker, dynamisk programmering; AMPL, Cplex, and Matlab.

Organisation

En föreläsningsserie med matematiskt material samt en serie av gästföreläsningar med praktiskt tillämpningsinnehåll, praktiska projekt samt muntliga och skriftliga studentpresentationer av projekt.

Litteratur

Optimeringslära. J Lundgren, M Rönnqvist, och P Värbrand. Studentlitteratur, 2008.

Optimeringslära Övningsbok. M Henningsson, J Lundgren, M Rönnqvist, och P Värbrand. Studentlitteratur, 2008.

Examination

Godkända projektarbeten, godkända övningar, muntliga och skriftliga presentationer, opposition samt en muntlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.