Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK221 - Materials selection and design
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   21 Dec 2012 em M

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Christer Persson
Professor  Lars Nyborg
Professor  Antal Boldizar


Ersätter

MMK220   Materialval och materialdesign

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/bb62035b-b5b9-4d78-b37c-725d80d21c37


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in Materials Technology or equivalent.

Syfte

The aim of the course is to provide a broad competence platform for applied engineering work related to materials selection. The course introduces analytical tools and methods for qualified materials selection for engineering applications. Principles for material design for typical applications are also treated where the importance of behaviour of specific materials and classes of materials are considered with respect to temperature stability, mechanical strength and chemical resistance, etc

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå grundläggande principer för design-orienterat materialval för tekniska applikationer;
Arbeta med och tillämpa systematiskt och objektivt materialval baserat på principer enligt Cambridge Engineering Selector (CES);
Använda och tillämpa CES för material- and processval:
Definiera korrekta förutsättningar och mål för materialval:
Ha en allmän kunskap om materialindex för olika materialprestanda tillsammans med en förståelse hur dessa index konstrueras, definieras eller framtas;
Analysera fallstudier innefattande materialval där enkla eller multipla krav är aktiva;
Analysera och utvärdera inverkan av geometriska aspekter (produktutforming) på materialvalet;
Beskriva generella principer för definition av materialegenskaper samt vissa bekomliggande grundläggande fysikaliska principer i bred bemärkelse

Innehåll

Kursen innefattar följande moment:

- Övergripande föreläsningar avseende designorienterad materialval baserat på koncept enligt Cambridge Engineering Selector
- Interaktiva övningar där deltagarna tränas i systematiskt och obejektivt materialsvalsarbete
- Individuella problemlösningar som granskas
- Gruppbaserat projektarbete där deltagarna i grupp om ett antal personer får genomgöra, sammanställa och presentera ett praktikfall avseende materialval

I kursen läggs särskild vikt vid övergripande förståelse av materialprestanda och deras värdering samt metodik och arbetssätt för systematiskt och objektivt materialval. Grunder för definition, framtagning och användning av materialindex gås igenom. Metodik för komplicerade och sammansatta problem behandlas där olika krav på materialegenskaper skall mötas samtidigt. Ett viktigt verktyg som användas är programvaran CES (Cambrdige Engineeering Selector).
Design-oriented aspects including engineering design in the context of materials selection are also treated.

Organisation

Kursen bedrivs i form av övergripande föreläsningar, interaktiva övningar och projektuppgifter. Kursen ges på engelska.

Litteratur

M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 4th edition, Elsevier, 2005

Examination

Examination genom skriftlig examen och projektuppgift med muntlig presentation. Betygssättning baseras på sammanlaga resulatet av dessa metoder för kunskapsutvärdering.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.