Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU055 - Virtuell produktion
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 5,2 hp Betygskala: TH   5,2 hp   21 Dec 2012 em M,  Kontakta examinator,  26 Aug 2013 em M
0206 Laboration 2,3 hp Betygskala: UG   2,3 hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Bertil Gustafsson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/9280ec2e-b62d-44ec-aeb4-6498c6dc653d


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Tillverkningsteknik

Syfte

Kursen syftar till att utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och moderna ingenjörsverktyg för att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem.
Kursen vill även väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och då i synnerhet för Chalmers Mastersprogram Production Engineering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för elementära begrepp och metoder beträffande uppbyggnad och drift av produktionssystem.
Beskriva de viktigaste strategierna vid automatisering, samt datakommunikationens grunder.
Designa ett enkelt produktionssystem i virtuell miljö samt utföra en materialflödesanalys.
Motivera den virtuella världens potential för den moderna produktframtagningsprocessen.
Behärska den industriella IT-miljöns grundläggande begrepp och problemställningar.
Förstå tekniker för behovet av att kunna greppa produktionsflöden.
Förstå behovet av en IT-strategi för att möjliggöra systematisk återvinning av information genom hela produktutvecklingskedjan.
Redogöra för databasens roll för en effektivt integrerad produkt- och produktionsutveckling, tekniker för versionshantering, den problembild som tillhör floran av olika filformat, samt metoder för dess hantering.
Utföra en enkel lineberedning med avseende på sekvens och balans.
Beskriva olika typer av givare, förstå deras funktion och tillämpningsområden.
Förstå principer för styrning av produktion, samt implementera ett enkelt PLC-program. (PLC = Programmable Logic Controller).
Redogöra för en NC-maskins arbetssätt (CNC-styrsystem) och genomföra enkel programmering utav densamma. (CNC = Computer Numerical Control).
Förklara innebörden av CAD/CAM-kedjan. Beskriva CAM m a p syfte, fördelar, inparametrar och systemets output samt deloperationer och dess kronologi vid en beredning . (CAM = Computer Aided Manufacturing).
Motivera behovet av att kunna kontrollera produktprestanda och producerbarhet under produktframtagningsprocessens beredningsfas.
Redogöra för huvudprinciperna i samband med arbete i virtuell produktionscell.
Motivera behovet av flexibel produktion och förklara vad en industrirobot är.
Beskriva principerna för dess design och styrning samt ha insikt om den virtuella världens betydelse för programmering av robotar.
Redogöra för skillnaden mellan data, information och kunskap, samt förklara det virtuella lärandets potential och begränsning beträffande operatörsträning.
Applicera begreppet hållbar utveckling på produktionssystem och redovisa dess
koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande
ingenjörsarbete. Redogöra för huvudinnehållet i den etiska hederskodex som arbetats fram av
Sveriges ingenjörer.

Innehåll

Med produktionssystem avses hela det system av människor, verktyg och maskiner som samverkar i utveckling och produktion av produkter. Produktion handlar om ständig anpassning av mänskligt och ekonomiskt liv till förändrade förhållanden. Det är ett oupphörligt bruk av nya teorier och metoder. Det är tilltron till människans möjligheter att förbättra sina livsvillkor. Kursen behandlar:
Det allmänna produktionssystemets huvudfaktorer
Faktorer som påverkar produktionssystem
Riktlinjer för organisering av verkstäder
Tillverkningssystemets tekniska problemkomplex
Automationsteknikens grunder
Datakommunikation
Givarteknik
Industrirobotteknik
Produktionsfilosofier
Produktivitetsbegreppet.
Kursen fokuserar på den virtuella världens teknik och arbetssätt för förståelse och säkring av produktion i termer av öppenhet mot nya möjligheter istället för låta den formuleras av det invant förväntade. I detta perspektiv introduceras:
Rummets och tidens virtualisering.
Olika typer av modeller
- Deterministisk kontra stokastisk
- Dynamisk kontra statisk
- Tidskontinuerlig kontra tidsdiskret
- Förändringsorienterad kontra händelseorienterad.
Datorstödd beredning och verifiering av:
- Layout
- Produktionsflöden
- Linebalansering
- Producerbarhet
- Ergonomi.
Datorstödd beredning och programmering av:
- CAD-CAM
- PLC.
Kunskapsteori och operatörsträning i virtuell värld.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och laborationer. Syftet med kursens praktiska moment är att skapa förståelse för och färdigheter i att använda virtuell teknik.

Litteratur

o KursPM
o Schema
o Modern Produktionsteknik
o Ett antal artiklar
o Övningsuppgifter
o LaborationsPM.

Examination

Genomförda övningar, inlämnade och godkända laborationer, samt skriftlig tentamen. Betygskalan är underkänd, 3, 4 och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.