Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMU055 - Människa - teknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Dec 2012 em L,  03 Apr 2013 em L,  20 Aug 2013 em L

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - COOP-utbildning, Årskurs 3 (valbar)
TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - teknisk utveckling, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Torbjörn Ylipää


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8df828e9-7075-4704-99e5-3f205ab4dffd


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Förståelsen för människan som beslutsfattare och aktör är viktig för prestationsförmåga, funktion och säkerhet i manuella så väl som i högt automatiserade tekniska system. Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa metoder och verktyg för att ta hänsyn till människans förmåga och begränsningar i ett människa-maskinsystem, där hänsyn tas både till människans individuella, fysiska, sociala och mentala kapacitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Definiera och förklara begrepp inom micro-/macroergonomi, arbetsrätt, säkerhet och riskhantering
- Förstå och tillämpa de viktigaste delarna av gällande arbetsrättsliga lagstiftning
- Tillämpa de i kursen genomgångna analysverktygen i konkreta verklighetsnära situationer
- Modellera och genomföra arbetsanalyser med avseende på prestation, säkerhet och ergonomi
- Värdera resultat från ergonomiska analyser av en arbetsuppgift med avseende på problemidentifiering, analys, utvärdering och förbättringsförslag
- Ha kännedom om risker, riskanalys och riskhantering i tekniska system
- Beskriva olika typer av produktionssystem och dess påverkan på gränssnittet människa-maskin
- Beskriva olika typer av produktivitets- och effektivitetsmätning i manuella så väl som i mer automatiserade produktionssystem
- Förstå hur arbetsuppgifter kan allokeras mellan människa och maskin
- Vidare ingår grupparbeten, rapportskrivning, presentation samt tillgodogörande av engelskspråkig litteratur som generiska träningsmoment.

Innehåll

Innehållet täcker människans förutsättningar och villkor i tekniska system och organisatoriska aspekter av detta. Föreläsningarna behandlar hur människa-maskininteraktionen blivit en allt vikigare aspekt av teknikutvecklingen och att den teknik som vi använder har blivit alltmer komplex och svår att förstå. Vidare belyses risker i tekniska system och möjligheter att analysera och hantera dessa på ett adekvat sätt. I korta övningar kommer praktiska tillämpningarna att illustreras för ett flertal analysmetoder. Projektarbetet som genomförs i smågrupper kommer att bestå av litteraturuppsatser inom något av de föreslagna fördjupningsområdena.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar och studiebesök (28h) och ett projektarbete i form av ett praktikfall samt laborationer med olika ergonomiverktyg (70h) samt enskilt arbete (102h).

Litteratur

Kurslitteratur är Arbete - Människa - Teknik (2005), ISBN: 91-7522-895-5 samt övrigt anvisade artiklar.

Examination

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, godkända laborationer, aktivt deltagande i övningar och projektarbete samt närvaro vid obligatoriska moment.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.