Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA521 - Large scale optimisation.
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0197 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Michael Patriksson
Biträdande professor  Ann-Brith Strömberg  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i linjär och diskret optimering.

Rekommenderas att ha läst TMA947 Nonlinear optimization.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de
viktigaste principerna för effektiv lösning av praktiska, storskaliga
optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Efter en
inledande serie föreläsningar ägnas kursens huvudsakliga verksamhet åt
projektarbeten, vari studenterna utnyttjar dessa principer för att
effektivt lösa några relevanta optimeringsproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

självständigt analysera och föreslå lösningsprinciper för en uppsjö av typer av optimeringsproblem, och dessutom ha tillräckliga kunskaper för att kunna utnyttja sina kunskaper i praktisk verksamhet med hjälp av programvaror för optimering.

Innehåll

Storskaliga optimeringsproblem har i princip alltid en inneboende struktur som kan och skall utnyttjas för att möjliggöra att de löses effektivt. Kursen behandlar ett antal principer med vars hjälp storskaliga optimeringsproblem kan lösas. Tekniken kallas allmänt dekomposition-koordination och utnyttjar bland annat konvexitets- och dualitetsteori. Delar av den behandlas i kursen Nonlinear optimization och studeras här med större djup.
Kursen innehåller tre viktiga praktiska moment: en övning i modellering och lösning av ett designproblem, samt två projektarbete där storskaliga optimeringsproblem skall lösas med hjälp av dualitetsteori och tekniker som gås igenom vid föreläsningarna.
Kortfattat innehåll: komplexitet, unimodularitet och konvexitet, minimalt uppspännande träd, kappsäcksproblem, lokaliseringsproblem, generaliserad tillordning, handelsresandeproblem, nätverkskonstruktion, övertäckning. Dekomposition/koordination, restriktion, projektion, fixering av variabler, omgivningar, relaxeringar (Lagrange, SDP), linjärisering, linjesökning, koordinerande masterproblem. Plansnittning, Lagrangeheuristiker, kolumngenerering, Dantzig-Wolfe-dekomposition, Benders-dekomposition, lokal sökning, moderna trädsökningsmetoder.

Organisation

Föreläsningar. En modelleringsövning inkluderande muntlig presentation/diskussion. Två projekt inkluderande muntliga och skriftliga presentationer samt oppositioner.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination

Skriftligt och muntligt redovisade projektuppgifter, opposition; muntlig tentamen för överbetyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.