Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KTK111 - Kemi för ingenjörer
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   20 Dec 2012 fm V,  05 Apr 2013 em V,  26 Aug 2013 em V

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Kemi- och bioteknik , Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Mats Andersson


Ersätter

KTK110   Kemi för ingenjörer

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/219e1e5e-e071-4b2f-b569-18b003394a00


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen bygger på grundläggande kemikunskaper motsvarande gymnasienivå och syftar till ge en djupare insikt inom grundläggande kemi. Vissa delar av kursen kommer att inriktas mot tillämpningar inom läkemedelskemi där syftet är att stimulera intresset för kemidisciplinerna samt att ge en något djupare insikt inom den organiska kemin med en koppling till den läkemedelskemi, dvs. den del som beskriver hur organiska molekyler designas och syntetiseras. Att det ligger ganska mycket fokus på läkemedelsutveckling beror på att denna process innehåller allt från grundläggande förståelse för hur molekyler kan byggas samman eller hur olika molekyler interagerar i rent vatten, till hur interaktionen mellan biologiska makromolekyler, så som tex proteiner eller , sker i människokroppen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syfte
Kursen bygger på grundläggande kemikunskaper motsvarande gymnasienivå och syftar till att ge en djupare insikt inom exempelvis kemiska bindningar, organisk, oorganisk och fysikalisk kemi. De grundläggande koncepten kommer att presenteras i sammanhang med de olika utmaningar som dagens vetenskap och samhälle står inför. Dessa utmaningar är till exempel tillämpningar relaterade till ett hållbart samhälle och senaste framsteg inom kemi- och materialvetenskap.

Lärandemål
Målet med kursen är att studenterna efter fullgjord kurs ska kunna:

- förstå kemiska bindningar och molekylär struktur (i synnerhet kunna rita molekylorbitaldiagram för enklare molekyler)

- förstå grundläggande koncept inom termodynamik och kunna beräkna bindningsentalpier, reaktionsentalpi och kemisk jämvikt, etc.

- förstå och redogöra för elektrokemiska reaktioner

- förklara huvudtyper av reaktionsmekanismer såsom SN1, SN2, E1 och E2

- beskriva uppbyggnaden av det periodiska systemet och atomens energiorbitaler

- förstå kemin bakom elektronegativitet samt tillämpa det i förståelsen för intra- och intermolekylär växelverkan

- förstå principen för organisk syntes och kunna designa enkla reaktionssteg

- redogöra för likheter och skillnader mellan olika intra- och intermolekylära interaktioner, såsom dipol-dipol, van der Waals, vätebindningar, etc.

Innehåll

Innehåll
¿ struktur och egenskaper hos enstaka atomer
¿ struktur och egenskaper hos multiatomära molekyler
¿ flytande och fasta material
¿ kemisk kinetik
¿ termodynamik: energi, kemisk jämvikt, entropi och Gibbs energi
¿ gasers egenskaper
¿ elektrokemi
¿ kemins tillämpningar i materialvetenskap och kemins roll inom det moderna samhällets utmaningar
¿ viktiga grupper i periodiska systemet
¿ organisk kemi: molekylära egenskaper, design och syntes
Undervisningen är en kombination av föreläsningar, räkneövningar och obligatoriska on-line testfrågor.

Organisation

Kursansvariga
Ass. Prof. Anna Martinelli: anna.martinelli@chalmers.se
Ass. Prof. Kasper Moth-Poulsen: kasper.moth-poulsen@chalmers.se

Examinator
Prof. Mats Andersson

Litteratur

Annonseras i kurshemsidan vid kursstart.
Litteratur
Chemistry3 av författarna Burrows, Holman, Parsons, Pilling and Price. Oxford University Press, ISBN: 978-0-19-927789-6.

Examination

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, betygsskala HT, där ovanstående färdigheter ska kunna visas. On-line frågorna bidrar även de till att säkerställa att lärandemålen har uppfyllts och måste besvaras inom utsatt tid för godkännas på kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.