Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEKX01 - Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
15,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Examensarbete 15,0 hp Betygskala: UG   7,5 hp 7,5 hp    

I program

TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 3 
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Examensarbetets plan samt deltagare ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.

Syfte

Examensarbetets syfte är att studenten skall tillägna sig insikt i och tillämpning av hur förvärvade kunskaper och färdigheter används för att i grupp formulera och lösa en ingenjörsmässig problemställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,

  • med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,

  • planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,

  • kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,

  • inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt

  • muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Examination


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.