Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMS585 - Materialteknik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   25 Okt 2012 fm L,  17 Jan 2013 fm L,  19 Aug 2013 fm L

I program

TIMAL MASKININGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Kenneth Hamberg


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/7f721eec-8bc6-49ad-aade-b5b1e523ce92

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kusen skall ge kännedom om de grundläggande begreppen och en första introduktion till de vanligaste konstruktionsmaterialen (metalliska och polymera). Centralt i kursen är kopplingen mellan mekaniska egenskaper och materialens mikrostruktur. Kursen bör ge en förståelse för hur dessa egenskaper kan förändras genom värmebehandlingar och andra termomekaniska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • förstå hur de viktigaste mekaniska egenskaperna provas och utvärderas,

  • förstå hur dessa egenskaper används i en mekanisk konstruktion,

  • känna till de vanligaste metalliska och polymera materialgrupperna,

  • förstå sambandet mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper,

  • förstå hur egenskaper i materialet kan förändras genom att manipulera mikrostrukturen

  • kunna utföra enklare materialval,

  • kunna använda materialdatabasens "eco-audit" för att förstå konstruktioners miljöpåverkan

Innehåll

Kursen behandlar de vanligaste metalliska och polymera materialen. Med utgångspunkt från konstruktionens krav kommer enklare materialvals filosofier att diskuteras. Hjälpmedel i denna del av kursen finns i en databas som underlättar både materialval och val av tillverkningsprocesser. Databasen står till studenternas förfogande under hela studietiden.
Materialens grundläggande mekaniska egenskaper definieras och tekniker för utvärdering av dem demonstreras och övas. Exempel på egenskaper är statiska egenskaper som utvärderas från dragprovkurvan, slagprov och brottmekanisk provning (sprödbrotts problematik) samt utmattningsprovning.

De mekaniska egenskaperna bestäms av materialens mikrostruktur, inflytande från den diskuteras mer detaljerat i kursens senare del. Mikrostrukturen kan manipuleras genom värmebehandling och termo-mekaniska processer som diskuteras när de vanligaste metalliska konstruktionsmaterialen behandlas i slutet av kursen. Grundläggande korrosions fenomen behandlas i slutet av kursen.
Kursen bedrivs konventionellt med föreläsningar (32 h), övningar (32 h) och en laboration (4 h) samt enskilt arbete (ca. 100 h). I laborationen arbetas med de mest centrala begreppen i kursen. För godkänt laborationsmoment krävs att en laborationsredogörelse skrivs.

Litteratur

M. Ashby, H. Sherecliff, D. Cebon: Materials engineering, science, processing and design

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen, där godkänt resultat är betyg 3-5. Laborationen är obligatorisk.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.