Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA521 - Tillämpad matematisk statistik  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Dec 2012 em L   05 Apr 2013 em L,  29 Aug 2013 fm L

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - COOP-utbildning, Årskurs 3 (valbar)
TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - teknisk utveckling, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulla Blomqvist


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/4885c845-10ca-440e-b664-c66901a9249d


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Algebra och Analys.

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå slumpens påverkan på olika situationer,
- göra enklare riskberäkningar,
- dra slutsatser från undersökningar,
- säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav,
- säkerställa att en produktionsprocess är upplagd så att man kan starta en serieproduktion utan allvarliga igångsättningsproblem,
- planera försök i tidigare utvecklingsskeden så att en hög konstruktionskvalitet säkerställs.

Innehåll

Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Kursen avslutas med de industrinära områdena statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök samt statistisk kvalitetsstyrning och duglighet.

Kursen innehåller följande moment:

Sannolikhetslära:
Grundläggande sannolikhetsbegrepp
Beroende och oberoende händelser
Kombinatorik
Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser
De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning
De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel- exponential-, Weibull- normal-, t- och Chi2-fördelning
Funktioner och summor av stokastiska variabler
Centrala gränsvärdessatsen

Statistisk inferens:
Intervallskattning

Statistisk försöksplanering:
Faktorförsök
Reducerade faktorförsök
Blockning

Statistisk kvalitetsstyrning:
Acceptanskontroll enligt attributmetoden
Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram
Duglighet

Organisation

Kursen omfattar ca 35 föreläsningar där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering

Litteratur

Ulla Dahlbom, Matematisk statistik, Matematiklitteratur, ISBN 91-974428-0-1
Ulla Dahlbom, Försöksplanering - Faktorförsök, Matematiklitteratur, ISBN 91-974428-3-6
Ulla Blomqvist, Statistisk kvalitetsstyrning, Matematiklitteratur, ISBN 91-975965-5-8
Håkan Blomqvist, Tabell- och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning,
Matematiklitteratur, ISBN 91-974428-6-0

Examination

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd laboration.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.