Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK050 - Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

MPBDP ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats LundqvistBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursen syfte är att erbjuda kunskaper kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer med särskild betoning på praktiskt tillämpbara färdigheter i att åstadkomma affärsplaner. Kursen ska ge deltagarna det övergripande kunskapsstöd som behövs i de olika stegen i skrivandet av affärsplaner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Demonstrera förmåga att skriva en komplett affärsplan innefattande bl a affärsidé, kundnytta, affärsmodell, marknad- och konkurrentanalys, organisation, lönsamhetsbedömning, finansieringsbehov, och möjliga skyddspositioner.
2. Påvisa erfarenhet av att utveckla en affärsidé i flera steg tillsammans med andra
3. Att genom affärsplanen kunna trovärdiggöra en affärsmodell genom lämplig användning av referenser, egna argument och egna marknads- och kundstudier.
4. Att genom affärsplanen trovärdiggöra en handlingsplan inklusive roller och kompetensbehov.

Innehåll

Kursen innehåller en obligatorisk serie föreläsningar, workshops samt en process för inlämning av en affärsplan. Följande områden kommer att behandlas på föreläsningarna.

1. Introduktion av kurs och affärsplan
2. Affärsidé, kundnytta och affärsmodell
3. IPR (Intellectual Property Rights) och strategi
4. Varumärkesplattformen
5. Marknadsplanen
6. Ledningsgrupp, organisation och affärssystem
7. Lönsamhetsbedömning
8. Finansiering
9. Genomförandeplan och risker
10. Värdering, riskkapital och exit
11. Juridik för start-ups och tillväxtföretag


Syftet med föreläsningarna är att ge en allmän orientering av syfte och innehåll i det förestående inlämningssteget samt ge tips och råd i arbetsprocessen och för presentation.

Organisation

Kursen startar under lp2 och fortsätter in i lp3. Se kurs-PM för exakta datum.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och workshops. Föreläsningarna syftar till att ge överblick och sammanhang och underlätta de teoretiska studierna. Workshops syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst 

Litteratur

Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag.

Examination

Examinationen består av obligatorisk närvaro vid ett antal utbildningstillfällen och workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling. Försenade inlämningar beaktas inte. Maximalt tre kursdeltagare får finnas i varje grupp.

Det slutgiltiga betyget grundas på den fullständiga affärsplan som lämnas in i sista momentet i tävling.

Överlappning med andra kurser kan förekomma. Sådana kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.