Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK380 - Logistik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   31 Maj 2013 em L,  17 Jan 2013 fm L,  19 Aug 2013 fm L
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Peter OlssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden.


Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept dels ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt området produktionslogistik.


 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
- redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
- redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
- redogöra för logistikens olika kostnader och kapitalbindning 1)
- tillämpa de vanligaste kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen 1)
- redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer 1)

- redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna 1)2)
- beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
- tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem 1)2)
- redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter
- redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor 3)
- redogöra för informationssystem för logistik


 

Innehåll

Ämnesmässigt omfattar kursen följande moment:
- Logistikens utgångspunkter
- Det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- Logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
- Logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- Styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag, transportplanering)
- Logistiksamverkan i försörjningskedjor
- Informationssystem för Logistik
- Analysverktyg för logistikutveckling


 

Organisation

Föreläsningar ges av personal från avdelningen för logistik och transport samt näringslivet.
Övningstillfällen är inlagda. Vid dessa tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. För att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem har ett speltillfälle lagts in.  Två praktikfall med olika fokus behandlas under kursens gång. Praktikfallen utförs i grupp. 


 

Litteratur

Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2005), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.
Material utdelat på hemsidan.


 

Examination

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftlig tentamen. De med 1) märkta målen dessutom i samband med praktikfall, de med 2) märkta målen dessutom i samband med laboration och det med 3) märkta målet dessutom i samband med Supply Chain spel.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.