Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK415 - Industriell ekonomi
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   Kontakta examinator,  16 Jan 2013 em V,  23 Aug 2013 em M
0298 Projekt 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Hans Löfsten


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/fd8f881e-ecb6-4cbc-a5e2-50c7daf26820


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge Dig möjlighet att bli förtrogen med en grunduppsättning verktyg inom området industriell ekonomi: De ekonomiska begrepp och modeller, som är mest användbara och nödvändiga som verktyg för en industriellt verksam tekniker. Dessa gör det möjligt att förstå, analysera, styra, fatta beslut och optimera industriell verksamhet för att göra ett företag långsiktigt framgångsrikt i termer som effektivitet, produktivitet, lönsamhet och överlevnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- definiera, förklara och tillämpa alla de ekonomiska begrepp som förekommer i kursen. Man skall även kunna beräkna dessa i en given situation samt kunna värdera huruvida man i denna givna situation, i en given historisk utveckling och/eller vid en jämförelse mellan olika konkurrenter eller med normala, historiska eller faktiska värden i en given bransch kan säga att företaget i den givna situationen presterar bra, mycket bra eller möjligen mindre bra. Dessa värderingar och jämförelser kan gälla en enda eller ett större antal ekonomiska dimensioner. Man skall så utifrån dessa värderingar och slutsatser kunna föreslå beslut, mål och strategier för det aktuella företaget och/eller för dem som värderar detta.
- välja vilken dimension och/eller beräkningsmodell som är lämplig att använda i en given situation
- beskriva och förklara olika historiska och pågående strukturförändringar inom industrin efter andra världskriget och fram till dags dato
- beskriva, tillämpa, värdera och förklara ett företags val när det gäller att balansera och tillfredsställa olika intressenters motstridiga mål utifrån den s k intressentmodellen inklusive de sannolika konsekvenserna av detta
- ange karaktäristika för olika företagsformer för att utifrån detta kunna rekommendera valet av en sådan i en viss situation


Detta innebär att studenten skall kunna
- definiera och förklara innebörden av olika grundläggande kostnads- och intäktsbegrepp (utgift, inkomst, utbetalning,inbetalning, kostnad, intäkt)
- förstå, välja och med flera alternativa metoder beräkna behovet av kapital (anläggnings-, rörelse-, säkerhets- och/eller startkapital)
- ange och i detalj föreslå lämplig finansiering (med eget och/eller främmande kort- eller långfristigt kapital i olika former) för detta kapitalbehov
- ange egenskaperna och i detalj förklara konsekvenserna av aktiesplit, fond- och nyemission
- ange och förklara innehållet i en årsredovisning
- analysera ett företags ekonomiska/finansiella situation (utgående från årsredovisningens balans- och resultaträkningar) i en rad olika dimensioner som lönsamhet (räntabilitet på totalt och eget kapital), kortsiktig betalningssituation (kassa- och balanslikviditet) samt långsiktig betalnings- och överlevnadsförmåga (vs eventuella framtida förluster), s k soliditet. Med hjälp av den s k hävstångsformeln kunna analysera lönsamhet på eget kapital vs. finansiell risk (balansen mellan eget och främmande kapital). Med hjälp av den s k du Pontmodellen kunna analysera en rad dimensioner bakom lönsamheten, i första ledet vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet och i ytterligare led därav bakomliggande dimensioner.  
- förstå, ställa upp och förklara ett företags ekonomiska situation (resultat: vinst och/eller förlust) utifrån volymsamband. Viktiga begrepp är här fasta och rörliga kostnader, intäkter, kritisk volym (”breakeven”) eller kritisk omsättning, vinst eller förlust samt säkerhetsmarginal. Man skall även kunna förklara resultatdiagrams utseende, konsekvenser och karaktäristika i samband med kapital- och (dess motsats) arbetsintensiv industri.
- förstå, ställa upp och beräkna produkters eller projekts kostnader utifrån olika former av produktkalkyler: Man skall kunna beräkna komponenterna i och totala självkostnader enligt divisions- och påläggskalkyl. De förra finns även som ekvivalent- och restkalkyl. De senare finns för industri-, tjänste- och handelsföretag. Båda huvudtyperna skall kunnas förstås och tillämpas som genomsnitts-, normal- och minimikalkyl.
- förstå, ställa upp och beräkna produkters eller projekts kostnader med hjälp av bidragskalkyl. Viktiga begrepp är särintäkter, sär- och samkostnader, täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag. Man skall även kunna ställa upp och analysera stegkalkyler med täckningsbidrag, sär- och samkostnader på olika nivåer. Optimering skall för industriföretag kunna ske i tre situationer: vid ledig kapacitet, vid en trång sektion och vid flera produkter samt två produkter och två eller flera trånga sektorer. Bidragskalkylering skall även kunna göras för tjänste- eller handelsföretag samt som resultatdiagram.  
-  förstå, ställa upp och beräkna produkters, projekts, kunders eller marknaders självkostnader (totala kostnader) och lönsamhet med aktivitetsbaserad kalkyl, s k ABC-kalkyl. Viktiga begrepp som skall kunna förstås är aktiviteter och kostnadsdrivare. Kostnad per förekomst och per kostnadsobjekt av aktuella aktiviteter skall kunna förstås och beräknas liksom lönsamhet
- förstå, ställa upp och beräkna olika ekonomiska indikatorer för investeringsprojekt, d v s långsiktiga satsningar. Klassificeringar och rangordning mellan investeringar skall kunna göras. Viktiga begrepp som skall kunna förstås och beräknas är grundinvestering, inbetalningsöverskott, restvärde, kalkylränta, ekonomisk livslängd, kapitalvärde, kapitalvärdekvot, annuitet och annuitetskvot, paybacktid (med och utan ränta) samt internränta. Kalkyler skall kunna göras med och utan skatt. Utifrån värden på dessa begrepp skall konsekvenser och rekommendationer vad gäller investeringar kunna analyseras.
- förstå, beräkna och analysera prissättning, lönsamheten och trolig marknadsposition för en produkt utifrån en lång rad olika prissättningsmodeller, olika lämpliga i olika situationer.


Kursen ger dig möjlighet att efter kursen kunna


- förstå och analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag: för ett företag som helhet, produkter, projekt, marknader, kunder etc


- kommunicera med ekonomer


- fungera som brygga mellan tekniker och ekonomer


- deltaga i interna diskussioner och prioriteringar där ekonomiska mått och modeller är utgångspunkt


- läsa vidare inom området

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion om industriföretagets roll relativt dess omvärld. Härefter övergår kursen till företaget och dess ekonomiska begrepp. Ett antal väsentliga ekonomiska begrepp och deras inbördes samband gås igenom, följt av resultatplanering och en introduktion i hur kostnadskalkylering går till. Kursen tar bl a upp de olika huvudmetoder för kalkylering av produktkostnader som används i industrin, bl a ABC-kalkyler, som f n diskuteras mycket och har införts på sina håll i olika företag. Kortsiktig optimering av produkt-/tillverkningsprogram utifrån kapacitets- och marknadsrestriktioner behandlas. Vidare gås de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringar igenom utförligt, dvs hur satsningar för framtiden inom process-, produkt-, teknik- och marknads-utveckling etc kan värderas i ekonomiska och andra termer. I detta sammanhang diskuteras även hur kalkylerna påverkas av skatter. Beräkningar av kapitalbehov och kapitalbindning i olika slags lager samt tillverkning (?produkter i arbete?), kundfordringar mm genomgås. Kapitalförsörjning - finansiering - i olika former beröres, liksom cash management samt ekonomisk planering och styrning. Årsredovisningens innehåll genomgås, framför allt då dess resultat- och balansräkningar. Kursen tar också upp metoder, genom vilka man utifrån denna information kan analysera ett företags ställning, göra en ekonomisk ?läkarundersökning? på ett företag. I projektarbetet kommer dessa kunskaper att tillämpas på tre företag. Normalt kan man endast få en statisk ögonblicksbild vid kontakten med ett företag, analys av dess ekonomiska ställning etc. Mycket som vid en ytlig kontakt kan verka egendomligt och främmande är i ett längre perspektiv följden av en logisk och naturlig utvecklingsprocess.

Organisation

Tentamen (del A) omfattar 4,5 högskolepoäng och projektarbetet (del B) 3,0 högskolepoäng. Tentamen kan max ge 100 tentapoäng och projektarbetet max 60 tentapoäng. Poängen läggs samman inför beräkningen av slutbetyg. Kursmoment B examineras utgående från rapporten för det projektarbete som genomförs gruppvis. Vid bedömningen av uppgifterna tilldelas grupperna maximalt 60 poäng. Kravet för godkänt är 24 poäng. Examinationen för hela kursen innebär att godkänt kräver godkänt på båda kursdelarna, 4:a dessutom totalt 96 poäng och 5:a 128 poäng med utgångspunkt från sedvanliga betygsgränser på 40, 60 respektive 80 %. Tentamen omfattar alltså totalt 100 poäng (40 p är godkänt), i huvudsak fördelade som föreläsningsschemat vad gäller de olika momentens relativa vikt.

Litteratur

Böcker: J Olsson & P-H Skärvad: Företagsekonomi 100, Liber, senaste upplaga. J Möller: Övningar i industriell ekonomi, Liber, senaste upplaga.

Examination

Skriftlig tvåtimmars tentamen i läsvecka 5 (4.5 hp) och projektarbete (3.0 hp)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.