Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ATH100 - Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR

Kursen är platsbegränsad. Var vänlig kontakta studentcentrum
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA
Max antal deltagare: 120

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Professor  Claes Caldenby


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Alla studenter som är antagna till studier på Chalmers och Chalmers Lindholmen har behörighet.
Svenska.

Syfte

Syftet är att ge en kulturhistorisk orientering om städers mönster, strukturer och betydelse. Blivande ingenjörer och blivande arkitekter ges insikt i möjliga sätt att tolka och förstå städer. De ges kunskap om arkitekturens och stadsbyggandets historia och dess betydelse för vår samtid. Syftet är att kursen skall ge verktyg för framtida studier relaterade till städer och stadsmiljö, samt ge underlag för inspiration till kultur- och ämnesöverskridande diskussioner och samarbeten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall efter genomgången kurs ha fått förståelse för
- att arkitektur- och stadsbyggnadshistoria är viktiga för en förståelse av samtiden och faktorer att beakta för att kunna fatta konstruktiva beslut för framtiden.
- att samspelet mellan arkitektur, teknik och kultur har haft betydelse för formandet av de livsmiljöer som människan lever i idag.
- att samhällsbyggande inbegriper förvaltandet av ett historiskt arv och att det är betydelsefullt att detta medvetandegörs i samhällsbyggnadsprocesserna.

ha ökat sin förmåga att
- analysera och tolka städer och arkitektur utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
- kommunicera (gestalta, beskriva, diskutera och problematisera) analysen av och mötet med staden, arkitekturen och människans livsrum på ett konkret sätt.

Innehåll

DELMOMENT 1
eget läsande & föreläsningar

DELMOMENT 2
tolkningar av staden i form av eget skrivande & en stadsstudie i Göteborg i grupp

Denna delkurs är
dels en övning i att själv se och tolka staden (individuell text)
dels en övning i att kommunicera egna insikter med andra (gruppredovisning).

INDIVIDUELLT
Du skall beskriva och tolka en valfri stad på ett sätt som visar att du tagit till dig föreläsningarna och kurslitteraturen. Detta skall ske i en personlig och kunskapsrik uppsats (6000 - 8000 tecken inkl mellanslag) om en stad du känner dig hemmastadd i (din studiestad eller din hemstad t ex). Använd gärna bildmaterial för att illustrera texten och försök gärna arbeta med layout. Gå igenom uppsatsen med rättstavningsprogram och låt någon kurskamrat eller närstående läsa texten så att den blir så tydlig, språkligt varierad och korrekt som möjligt. Arbetet med både text och layout är en övning i att förmedla insikter och kunskaper på ett kompetent, lättillgängligt och intresseväckande sätt. Uppsatsen skall inlämnas på kurshemsidan. Sidformatet skall vara stående A4 och det digitala formatet skall vara pdf. Uppsatsen skall inledas med titel och ditt namn.

I GRUPP
obligatoriska stadsstudier i grupp
Du skall ingå i en grupp omfattande högst 6 studenter, som gemensamt väljer ett tema att studera i staden Göteborg. Ni kan exempelvis undersöka den dagliga vägen från hem till skola eller arbete, stadens kommunikationer och infrastruktur, skildra stadens (dygns)rytm, stadsdelars karaktär, stadens inredningsdetaljer eller på andra sätt reflektera över livet i staden och stadens kultur. Valet är ert. Försök gärna sätta in det ni lär er i ett större sammanhang. Resultatet av studierna skall redovisas i en presentation inför resten av kursen.

Presentationstiden är 10 - 15 minuter. Presentationsformen kan variera och olika media kan användas: text, foto, powerpoint, teckningar, film, spel, teater, sång, debatt osv. Momentet att framställa resultatet i en intressant och kreativ presentation är en lika viktig del av övningen som analysen, eller studien, i sig.

En introduktion till gruppuppgiften sker och varje grupp får låna ett exemplar av boken: C Caldenby, G Linde Bjur & S-O Ohlsson: Guide till Göteborgs arkitektur. Ett första förslag eller skiss till hur uppgiften skall lösa skall inlämnas på kurshemsidan. Skissen skall rymmas på en sida. Sidformatet skall vara stående A4 och det digitala formatet skall vara pdf. Skissen skall inledas med preliminär titel, gruppnummer och namn på deltagarna i gruppen. Gruppen är fri att därefter välja ett helt annat sätt att lösa uppgiften, men ett första skissförslag skall likväl lämnas in.
Gruppredovisningar (se schema).

Delmoment 1 : Föreläsningsserie som fokuserar på bestämda städer eller teman. Den valda kursboken läses parallellt. Detta delmoment avslutas med en bussrundtur i Göteborg (ett rullande seminarium med lärare som berättar).

Delmoment 2: Den föregående läsperiodens erfarenheter tas som utgångspunkt för teoretisk reflektion, analys och kreativ gestaltning. Perioden inleds med att var och en skriver en essä (minst 6000 - max 8000 tecken) om staden. Därefter genomförs ett grupparbete med friare övningar och presentationer i avsikt att analysera och diskutera staden: video, spel, stadsvandring, föreläsning, fotodokumentation etc.

Organisation

-

Litteratur

följande bok rekommenderas för den som vill ha en bred internationell orientering
Spiro Kostof: The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History

följande bok rekommenderas för den som vill koncentrera sig på den svenska staden
Cecilia Björk, Lars Nordling & Laila Reppen: Så byggdes staden (2 uppl 2008)

följande bok rekommenderas för den som vill koncentrera sig på Göteborg
C Caldenby, G Linde Bjur & S-O Ohlsson: Guide till Göteborgs arkitektur

Examination

- Närvaro vid föreläsningstillfällena, inklusive busstur (helst alla, minst 8 av 10).
- Godkänd uppsats.
- Aktivt deltagande i gruppövning vilket innefattar inlämnad övningsskiss och närvaro vid gruppens presentation.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.