Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP036 - Cognitive ergonomics
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Anna-Lisa Osvalder


Ersätter

MPP035   Kognitiv ergonomi

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/af978f40-ee78-4f43-ab81-277cb14e9c23

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MMT010 Ergonomi TD, PPU060 Människa-maskinsystem eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla fördjupad kunskap om olika förutsättningar för och konsekvenser av människors interaktion med tekniska produkter, maskiner och system samt vilka krav detta ställer på utformningen av dessa. Kursen fokuserar på människan som beslutsfattare och aktör i ett tekniskt system och vilka faktorer som påverkar t ex informationsintag, prestation, risk för felhandlingar, arbetsmotivation, stress mm.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå individuella skillnader i människors kognitiva förmågor
- praktiskt kunna tillämpa kunskap för val och utformning av tekniska lösningar som:
- underlättar mottagning och bearbetning av information
- minimerar felhandlingar
- ökar tillgänglighet och inlärning utan omfattande förkunskaper, träning eller systemerfarenhet, - reducerar stressbelastning i samband med övervakning och beslut.
- kunna praktiskt tillämpa metoder för analys av interaktionen mellan människa och teknisk produkt/system

Innehåll

Kognitiv ergonomi är ett kunskaps- och forskningsområde som studerar hur människans förmåga att aktivera sig, informera sig, känna, lokalisera, röra sig, identifiera, beräkna, tala, komma till insikt och kontrollera olika fenomen. Dessa förmågor är nära knutna till vad vi vanligen benämner som perception, minne, emotion, medvetande och beslutsfattande. Kunskapen är väsentlig vid förståelse och analys av interaktionen mellan människa och tekniskt system, med olika komplexitetsgrader, såväl vid design av användargränssnitt för tekniska produkter för olika domäner. I kursen presenteras metodik för systemteori, användarprofilering, use case, uppgiftsanalys, analys av mental arbetsbelastning, interaktionsanalys, riskanalys och kravsättning.
Kursen fokuserar också på fördjupad förståelse kring områden relevanta för komplexa säkerhetskritiska människa-maskinsystem (t ex cockpit, kommandobrygga, processövervakning kärnkraft, medicinsk teknik, förarmiljöer). Exempel på teorifördjupningsområden inom dessa domäner är expertkunskap, beslutsfattande och problemlösning, felhandlingar och riskanalys.

Organisation

Kursen består av en fördjupande teoridel som är upplagd som seminarier, och ett projekt där kunskaper från teorin tillämpas. Till varje seminarium ska deltagarna ha förberett sig genom att läsa litteratur och bearbeta ett antal frågeställningar. Projekten bygger på att analysera ett säkerhetskritiskt komplext människa-maskinsystem utifrån teorin och diskutera hur resultaten kan generaliseras till andra branscher och situationer. Projekten presenteras muntligt inför kursdeltagarna samt i en skriftlig rapport.

Litteratur

Wickens, C.D et al. (2004) Sec. Ed. An Introduction to Human Factors Engineerin. Pearson, Prentice Hall, New Jersey.
Robinson-Riegler, G and Robinson-Riegler, B (2004). Cognitive Psychology. Applying the Science to Mind. Pearson, Prentice Hall, Boston
Compendium with reference articles, made by Division Design.

Examination

Närvaro och aktivt deltagande på seminarierna, godkända inlämningar samt godkänd projektrapport. Betygsskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.