Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMT991 - Kvalitet och driftsäkerhet
 
Kursplanen fastställd 2011-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Okt 2012 fm L,  15 Jan 2013 fm L,  29 Aug 2013 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - produktion, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Mats Alemyr


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000028478953


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred kunskap och föreståelse i de olika moment och aktiviteter som ingår i ett företags arbete med frågor relaterade till kvalitet och driftsäkerhet. Både övergripande filosofier liksom praktiskt förankrade metoder gås igenom.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsområdet samt för kvalitetsbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv.
- redogöra för kvalitetskoncept såsom Total Quality Management och Sex Sigma
- redogöra för underhålls- och driftsäkerhetskoncept, såsom Total Productive Maintenance och Reliability Centered Maintenance
- ha kännedom om ledningssystem för kvalitet och de standarder som är tillämpliga
- redogöra för underhålls- och driftsäkerhetskoncept, såsom Total Productive Maintenance och Reliability Centered Maintenance
- Ange till de vanligaste utmärkelsemodellerna och kunna redogöra i detalj för en av dem
- redogöra för tillgänglighetsbegreppet och dess ingående komponenter samt göra enklare systemtillförlitlighetsberäkningar
- tillämpa ett antal kvalitetsverktyg, exempelvis 7 QC verktygen, FMEA och Quality Function Deployment
- analysera utrustningseffektiviteten hos ett produktionssystem och föreslå förbättringsåtgärder
- analysera felutfallet för en produkt eller produktionsutrustning med hjälp av statistiska metoder för att dra slutsatser om tillgänglighet, lämpliga underhållsåtgärder och reservdelsbehov.
- tillämpa statistiska metoder för försöksplanering och processtyrning i industriella sammanhang.

Innehåll

I kursen beaktas både tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på arbete med kvalitet och driftsäkerhet, med avsikt att förmedla en helhetssyn. I kursen betonas ett tvärfunktionellt perspektiv omfattande samtliga för företaget väsentliga funktioner. Centrala begrepp i kursen är inom kvalitetstekniken bl a kvalitetsfilosofier, kvalitetspolicy, kvalitetsledning, kvalitetsplanering, kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, kvalitetsmetoder, kvalitetsrevision och kvalitetsutveckling, och inom driftsäkerhetstekniken bl a driftsäkerhet, funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och tillförlitlighet.

Ledarskaps- och organisationsaspekter på kvalitet och driftsäkerhet behandlas företrädesvis inom ramen för koncepten Total Quality Management och Total Productive Maintenance. Aspekter rörande motivation/engagemang, kommunikation, lagarbete och kultur, samt aspekter på implementering och genomförande av moderna koncept behandlas i kursen.

Inom ramen för kursen behandlas vidare internationella modeller för kvalitets-utveckling - utvärdering och revision, exempelvis ISO 9000 och Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Tillfälle till träning ges att tillämpa metoder för att styra/säkra kvalitet och driftsäkerhet inom ett företags hela produktframtagningsprocess, t ex;
De sju kvalitetsverktygen samt de sju ledningsverktygen (7QC, 7QM)
Quality Function Deployment (QFD)
Feleffektanalys (FMEA)
Weibullanalys

Statistisk försöksplanering:
Faktorförsök
Blockning

Statistisk kvalitetsstyrning:
Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram
Duglighet

Organisation

Kursen består av föreläsningar (ca 28 h), övningar (ca 28 h) och eget arbete (ca 144h).

Litteratur

Bergman B., Klefsjö B., Kvalitet från behov till användning
Ulla Dahlbom, Övningsuppgifter I grundläggande statistiska kvalitetsmetoder inom försöksplanering, kvalitetsstyrning och duglighet, Matematiklitteratur

Examination

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.