Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMU234 - Tillverkningsteknik
 
Kursplanen fastställd 2011-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Mar 2013 em L,  18 Jan 2013 em L,  22 Aug 2013 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Per Öhl


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/0445e052-0a7c-4986-a9ef-6875517025b7


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen avser att ge insikt i en modern maskinverkstads roll i ett producerande företag och ge grundläggande kunskaper om verkstadstekniska tillverkningsmetoder, maskiner, verktyg, mätmetoder och toleranser, samt att ge insikt om halvfabrikatframställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen ger en detaljerad översikt över de vanligast förekommande bearbetningsmetoderna i tillverkande företag. Efter genomgången kurs skall studenterna ha grundläggande kunskaper om de konventionella bearbetningsmetoderna av metaller, formsprutning av plastdetaljer och bearbetning av moderna material såsom kolfiber- och glasfiber. Dessutom skall kunskap om avancerade tillverkningsmetoder, t ex framställning av prototyper, genom friformframställning erhållas. Vidare skall studenterna ha förvärvat grundläggande kunöskaper on numeriskt styrda verktygsmaskiner och dess programmering speciellt med datorstöd (CAM).

Innehåll

Kursen behandlar tilllverkningsmetoder från halvfabrikat till färdig produkt. Halvfrabrikatframställning behandlas översiktlligt. Metalliska materials uppträdande vid bearbetning behandlas kortfattat.

Störst vikt läggs på de verkstadstekniska tillverkningsmetoderna avseende bearbetningsmetodik, maskiner, verktyg och hjälpmedel. I kursen ingår förståelse för formelement och metodval för bearbetning.

Polymera material: Kursen behandlar formsprutning av plastdetaljer. Momentet ges som föreläsningar och övningar.

Kompositer: Kursen behandlar kompositmaterial såsom kolfiber- glasfiber - kevlar/epoxy. Momentet innehåller föreläsningar.

Tillverkningsekonomi: Skärande och plastiska tillverkningsmetoder. Tonvikten läggs på en grundläggande föreståelse för den skärande bearbetningsprocessen och tillverkningsmetoderna svarvning, fräsning och borrning.

Numeriskt styrda verktygsmaskiner och dess programmering behandlas kortfattat medan större vikt läggs på datorstödd beredning (CAM) speciellt för tillverkning av komplexa ytor.

Organisation

Kursen genomförs som föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationerna genomförs för att praktiskt belysa de tongivande tillverkningsmetoderna och skapa kännedom om verkstadsteknisk utrustning och maskiner.

Litteratur

L Hågeryd: Modern Produktionsteknik 1 (2002)
Plaster - Material- och Materialdata, Utgåva 5, Industrilitteratur


 

Examination

Skriftlig tentamen. Betygsskala 3, 4, 5.
Inlämningsuppgifter och laborationer. betygsskala, Godkänd.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.