Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA400 - Matematisk analys  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Dec 2012 fm L   02 Apr 2013 fm L,  24 Aug 2013 fm L

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Lars Westerlund


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/32e8ea97-01a9-443c-a124-3c807b2e44cc


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för de elementära funktionernas egenskaper.
- konstruera funktionsgrafer samt bestämma största och minsta värde.
- tillämpa de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler.
- tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt.
- kunna lösa enklare differentialekvationer.
- tillämpa gränsvärden, derivator, integraler och differentialekvationer på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet.
- på ett logiskt sätt presentera enklare matematiskta resonemang.
- redogöra för innebörden av definitioner, satser och bevis samt även kunna genomföra enklare bevis.

Innehåll

Funktionsbegreppet. Gränsvärde. Kontinuitet. Derivata: definition, deriverbarhet och kontinuitet, deriveringsregler, kedjeregeln, differensapproximation, implicit derivering, lokala maxima och minima. Största och minsta värde, medelvärdessatsen. Extremvärdesproblem. Högre derivator. Asymptoter. Kurvkonstruktion. Invers funktion. Elementära funktioner; rationella funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktioner, exponential- och logaritmfunktioner, storleksordning av potens- och logaritmfunktioner. Integration: primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion, areaberäkning, obestämd och bestämd integral, partiell integration, integration genom substitution, integration av rationella funktioner. Första och andra ordningens differentialekvationer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar .

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom en skriftlig tentamen. Betygsskala U,3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.