Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA343 - Datakommunikation
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Laboration 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0209 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   21 Dec 2012 em H,  22 Aug 2013 em V

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Specialisering i hållbar utveckling, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Ali S Sahleson
Docent  Marina PapatriantafilouKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Laboration 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0209 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   31 Maj 2013 fm M

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Ali S Sahleson
Docent  Marina PapatriantafilouErsätter

EDA341   Datakommunikation D EDA342   Datakommunikation

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/a32e9454-52a9-40b1-92fd-baa2f88e6631


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha god förståelse för datorers uppbyggnad (kursen EDA451 Digital- och datorteknik eller motsvarande. En programmeringskurs (t ex Java eller C) är ett krav.

Kunskaper om grundläggande sannolikhetsteori (stokastiska variabler) och elementär grafteori kan vara en fördel, men kan också förvärvas under kursen via kompletterande studier.

Syfte

Nätverk av datorer blir en alltmer naturlig och viktigare beståndsdel inom många teknikområden. Kursen inriktar sig på de aspekter av datakommunkation som en verksam ingenjör kommer i kontakt med i sitt yrkesarbete. Detta är en grundkurs med bred inriktning mot området datakommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


01. ha grundlägggande kunskaper och färdigheter inom området datakommunikation och datornätverk.

02. ha god kännedom om referensmodeller för datakommunikation och deras lager med avseende på funktion, tjänster och protokoll.

03. tillämpa referensmodellerna för att skapa förståelse om uppbyggnaden och användning av olika datanätverk.

04. ha god kännedom om de principer, protokoll och standarder som TCP/IP-baserade nätverk bygger på.

05. ha grundläggande kunskaper om de viktigaste applikationsprotokollen.

06. ha god kännedom om TCP/IP-modellen om Internets uppbyggnad och arkitektur samt bearbeta en grundläggande IP-adresseringsplan för ett intranät.

07. ha god förståelse för Internets begränsningar med avseende på servicegarantier i samband med nyutvecklade tjänster.

08. redogöra för hur olika typer av datanätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredden, kodningsmetoder och funktioner för fel- och flödeskontroll.

09. söka djupare kunskap om enskilda standarder och protokoll inom datakommunikationsområdet.

10. använda nätverksanalysprogram för att analysera datatrafik i ett lokalt nätverk med anslutning till Internet.

11. ha grundläggande praktiska färdigheter i konfiguration av lokala nätverk.

Innehåll

Kursen behandlar datakommunikation och de fundamentala koncept som krävs för att förstå, designa och analysera datornätverk.

Kretskoppling respektive paketkoppling för datanätverk. Referensmodeller för datakommunikation. Distribuerade applikationer och applikationsprotokoll. WWW, DNS, e-post. Sockets. Principer för tillförlitlig respektive datagram dataöverföring. TCP och UDP. Bitfel-, flödes- och stockningskontroll på Internet. Internets protokoll. IPv4 och IPv6. Addressering och stödprotokollen. ARP och ICMP. Routingalgoritmer och routingprotokoll. RIP, OSPF and BGP. Autonoma system och Internets routing. MAC-algoritmer. Länkprotokollen och Felupptäckande koder. Lokala nätverk LAN. Ethernet. Trådlös LAN. Multimedia applikationer. Säkerhet i datornätverk. Brandvägg och paketfiltrering, skydd för WLAN.

Organisation

Traditionella föreläsningar ges där den grundläggande teorin och viktiga koncept presenteras för att komplettera kursboken. Föreläsningar ges varje vecka, och som ett komplement till föreläsningarna hålls ett antal sessioner för övningar, vanligen i flera mindre grupprum där individuell hjälp med problemlösning tillsammans med övningsledare är möjlig. Inför varje övningstillfälle väljs lämpliga övningsuppgifter ut som ansluter till innehållet av motsvarande föreläsningar. Laborationer ingår där man praktiskt får bekanta sig med nätverksutrustning och olika protokoll. Som hemuppgift finns också en inlämningsuppgift innehållande
deluppgifter som handlar om att söka sig djupare information och testa själv olika verktyg. I kursen ingår även ett frivilligt moment med webbaserade självstudier.

Litteratur

James Kurose and Keith Ross, "Computer Networking", Fifth edition, Pearson Addison-Wesley, 2009/2010,
ISBN 0-13-136548-7


CCNA Exploration 1, version 4.0, On-line kurs-materialtillgängligt på Chalmers portal https://www.cse.chalmers.se/edu/cisco

Examination

Gemensamt för de flesta målen är att de examineras genom skriftlig tentamen.

I kursen ingår obligatoriskt moment som består av två laborationer samt en inlämningsuppgift. För att bli godkänd i hela kursen krävs det att samtliga laborationer och inlämningsuppgiften är godkända. Laborationer och inlämningsuppgiften görs i grupper om två studenter. Men eftersom målet 09 handlar om att söka djupare kunskap inom datakommunikationsområdet kommer gruppen att få obligatorisk inlämningsuppgift innehållande antal deluppgifter som bl.a. handlar om att inhämta djupare kunskaper. Inlämningsuppgiften redovisas i en rapport och måste bli godkänd efter granskning av examinerande läraren eller lärarassistent, annars blir det retur med feedback för komplettering och slutgiltigt godkännande.

Målen 10 och 11 har en praktisk karaktär och examineras genom att examinerande lärare eller lärarassistent handleder och iakttar kursdeltagarna i laboratoriemiljö ca 8h uppdelat i två laborationer. Gemensamt för målen 10 och 11 är att det krävs att sudenterna antecknar resultaten och svar på frågorna i lab-PM när de arbetar praktiskt med uppgifterna. Dessutom för att slutgiltigt examinera mål 10 krävs det skriftlig rapport på resultaten vid arbetet med laboration 1. Rapporten måste godkännas efter granskning på samma sätt som inlämningeuppgiften. För laboration 2 godkänns lyckat arbete inklusive väl-ifylld lab-PM av handledaren på plats i slutet av labbtillfället.För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt att studenten fått godkänt på obligatoriska laborationer och hemuppgift. Slutbetyget baseras på tentamens resultat.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.