Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK335 - Hållbar utveckling
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Ej programstudenter hänvisas till ubs
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson


Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till programmet Ekonomi och produktionsteknik.

Syfte

Kursen syftar till att både introducera grundläggande kunskaper inom området hållbar utveckling samt metoder och verktyg för uthålligare produktionsanpassning.


Kursen syftar även till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassning av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv. Samt att erbjuda möjligheter att reflektera kring produktionsingenjörens möjligheter att på olika nivåer och områden medverka till ett hållbart samhälle.
En viktig utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper och möjligheter att träna på att bryta ner komplexa hållbarhets frågeställningar till hanterbara delproblem.
Som ligger inom produktionsingenjörens påverkansområden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Redogöra för Begreppet hållbar utveckling ur olika dimensioner och perspektiv.

  • Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling samt relevanta exempel på tillstånd och trender i natursystem och samhälleliga system. Exempel: Befolkningstillväxt, välfärdsutveckling, resursanvändning, konsumtion, ekonomiska drivkrafter/hinder, inlåsningseffekter, emissioner m.m.

  • Redogöra för yrkesområdets gränssnitt till natursystem och samhälleliga system.

  • Använda metoder och verktyg för enklare analys av miljöeffekter härrörande från en produkts livscykel. Exempel: Beskrivning av resursanvändning, emissioner, miljöpåverkan och systemeffekter kopplade till ett specifikt tekniksystem.

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom termodynamik/energiomvandling.

  • Översiktligt kunna redogöra för viktiga tillstånd och trender  relation till samhällets energiförsörjning och kopplingarna till området hållbar utveckling.

  • Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande  i grupp i syfte att förena produktionsaspekter med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

  • Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll förhållande till hållbar utveckling.

  • Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och att kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall.


 

Innehåll

Kursens första tre läsveckor innehåller en allmän del kring området hållbar utveckling där viktiga frågeställningar behandlas ur, System/Samhälls, företags samt individnivå.


Nivåuppdelningen syftar till att ge en systembild som skall underlätta orienteringen genom olika kursavsnitt. Men även att visa hur hållbarhetsproblematiken påverkar resp. nivåområde och hur målkonflikter skapas mellan olika nivåerna. Som individ berörs vi dagligen av dessa tre områden och kan påverka utifrån var vi befinner oss, t.ex. som student eller yrkesverksam ingenjör.


Efter den allmänna delen övergår fokus mer på de yrkesspecifika frågeställningarna, alltså hur jag såsom blivande ingenjör inom produktion och produktionsutformning kan påverka i riktning mot en hållbar utveckling? Denna kursdel innehåller föreläsningar, laborationer samt ett tillämpningsprojekt. Tillämpningsprojektet syftar till att praktiskt använda teorier och metoder presenterade under kursen.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med ett  antal obligatoriska övningsuppgifter samt seminarier .


Undervisningen består av föreläsningar och övningar ca. 42 timmar, projektarbete ca. 60 timmar samt enskilt arbete ca.100 timmar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs;


Godkänt på skriftlig tentamen (dugga)
Godkända skriftliga samt muntlig presentationer.
Laborationer samt inlämning av övningsuppgifter.
Deltagande på ev. studiebesök.


Obligatorisk närvaro (minst 80 %) på lektioner och handledning
samt aktivt deltagande på lektioner och handledningstillfällen..
Betygsskala U, G.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.