Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK370 - Projektledning
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen full - endast för programstudenter
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Maj 2013 em L,  16 Jan 2013 em L,  23 Aug 2013 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Dan Paulin  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Projektledning handlar om olika sätt och metoder för att leda, styra och samarbeta i den tillfälliga organisationsformen ”Projekt”. Kursen syftar till att ge deltagarna  grundläggande kunskaper och förståelse för vad ett projekt är, för projektplanering, -genomförande och –avslutning samt för ledning och styrning av projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Redogöra för olika organisatoriska aspekter på projekt

 • Förklara hur projekturval genomförs

 • Använda teorier om projektgrupper i syfte att kunna agera som delprojektledare

 • Använda relevanta projekthanteringsverktyg

 • Redogöra för riskhanteringsprinciper inom projekt

 • Förklara projektekonomins speciella egenskaper

 • Ge exempel på projektutvärderingsmetoder och deras innehåll

 • Förklara centrala frågeställningar avseende projekts avslutning

Innehåll

Följande termer kommer att behandlas inom kursens ram: • Projekt och projektledning - Vad är det?

 • Organisatoriska aspekter på projekt

 • Val av projekt

 • Projektledning och -ledarskap

 • Projektplanering

 • Projektgrupper

 • Riskhantering

 • Projektekonomi

 • Planläggning

 • Resursstyrning

 • Projektutvärdering och kontroll

 • Projektavslutning

Organisation

Kursen omfattar en föreläsningsserie, övningar, litteraturseminarier samt skriftlig examination.

Litteratur

Preliminärt kommer följande litteratur att användas:
1/. Pinto, J. K. (2007) Project Management - Achieving Competetive Advantage, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
2/. Kompletterande artikelkompendium.

Examination

Examinationen består av två huvuddelar:


1.       Aktiv närvaro på obligatoriska aktiviteter (t ex litteraturseminarier och angivna övningar).


2.       Skriftlig examination (duggor och/eller tentamen).


 


Kursen rapporteras i ett moment (Tentamen 7, 5 hp).


Betyg ges på skalan U, 3, 4 eller 5 och baseras på resultatet på den skriftliga examinationen.


För slutbetyg krävs att båda huvuddelarna är godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.