Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITS016 - Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik Bohlin


Ersätter

ITS015   Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Syfte

Syftet med kursen är att behandla de etiska och sociala frågor som uppkommer genom kunskapsutvecklingen inom genetik och bioteknik. Dessutom, kursen skall tillhandahålla metoder för att identifiera, analysera och diskutera dessa frågor. Studenten ska även kunna sätta nyvunna insikter i relation till sin framtida roll som ingenjör

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Att tillämpa etiska begrepp och teorier på de problem uppkommer genom kunskapsutvecklingen inom genetik och bioteknik.
- Att inhämta och använda metoder för att struktuera upp etiska och sociala frågeställningar som uppkommer genom kunskapsutvecklingen inom genetik och bioteknik.
- Att identifiera etiska och sociala dilemman inom genetik och bioteknik.
- Att diskutera lösningar på etiska och sociala dilemman inom genetik och bioteknik.
- Att resonera om etiska och sociala problem inom genetik och bioteknik utifrån litteratur samt praktiska exempel.

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen: medicinsk etik kring genetisk diagnostisering och modifiering; miljöfrågor relaterade till genetiskt modifierade (GM) livsmedel; allmänhetens reaktioner på GM-livsmedel och på projektet att kartlägga människans arvsmassa; historik och politik kring detta projekt; bilder av genetik i populärkulturen; samt förändring av medicinsk forskning och av bioteknikindustrin. Även de allmänna frågorna om hur etisk problematisering kan svara mot snabba tekniskt-naturvetenskapliga och sociala förändringar kommer tas upp.

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell information.

Examination

Ett mindre projektarbete, som ska presenteras under ett seminarium, och en skriftlig hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.