Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMU215 - Tekniskt ledarskap och entreprenörskap
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   26 Okt 2012 em L,  18 Jan 2013 em L,  21 Aug 2013 em L

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - COOP-utbildning, Årskurs 4 (valbar)
TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - teknisk utveckling, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Dan Paulin


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000034648BAF


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper inom ekonomi och organisation motsvarande minst 7,5 hp.

Syfte

Många yrkesverksamma ingenjörer återfinns i någon form av ledarroll.
Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsorganisatoriska principer och ledarskap samt rättsliga förutsättningar relaterade till nyföretagande.
Utvecklings- och förändringsarbete sker ofta i projektform varför en viss fördjupning inom detta område kommer att göras. Organisatoriska principer och förutsättningar för det etablerade stora eller medelstora företaget skiljer sig från den lilla nystartade verksamheten kring en innovation. Kursen avser därför också att ge en inblick i begreppet entreprenörskap ur ett arbetsorganisatoriskt perspektiv.
Studenten förväntas ha grundläggande färdigheter i att hantera frågeställningar kring utvecklingen av egna eller andras uppfinningar genom att ha kännedom/kunskap inom aktuella juridiska och organisatoriska områden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten bör efter avklarad kurs ha en kunskap om industriellt ledarskap och arbetsorganisatoriska principer för att kunna bidra till organisatoriska förbättringar i sin yrkesverksamhet.
Kunskapen bör omfatta att kunna:
- Relatera till och utnyttja grundläggande och tillämpad organisationsteori i sin yrkesmässiga verksamhet.
- Ställa samman och relatera till ledarskapsteoretiska resonemang i vanliga organisatoriska sammanhang
- Tillämpa projektmetoder i utvecklings-/förändringsprojekt
- Relatera till en grundläggande juridisk kunskap vid frågeställningar som berör
- Arbetsrätt
- Immaterialrätt såsom patent, varumärken eller mönsterrätt
- Avtalsrätt, köprätt och marknadsrätt
- Förutse grundläggande finansiella frågeställningar

Innehåll

I kursen betonas de färdigheter en entreprenör bör besitta inom grundläggande juridik och ledarskap. Kursen leder inte till en fullständig juridisk kunskap men gör det möjligt för studenten att identifiera en del problemområden som innehåller juridiska frågeställningar.
I en del därefter fördjupas kunskap om styrning, organisationsstruktur samt organisationskultur. Ledarskap diskuteras i relation till ovanstående (exempelvis inom följande områden: ledaregenskaper, ledarstilar, förändringsarbete, lärande organisationer och ledning på högsta nivå).
I en andra del övergår fokus till de spelregler som gäller i samhället och som är speciellt intressanta i entreprenöriella sammanhang. Exempel på dessa spelregler är juridiska frågor (såsom arbetsrätt, avtals- och köprätt, konkurrensrätt, marknadsrätt och immaterialrätt) samt speciella finansieringsfrågor.
Projektens speciella egenskaper som organisationsform och ledarskapsmiljö presenteras och diskuteras i ett avsnitt av kursen. Avslutningsvis behandlas även organisation och ledning av produktutvecklingsarbete.
Kursen kommer huvudsakligen att läggas upp kring föreläsningar med inslag av övningar. Ett praktikfall eller en litteraturstudie som medger fördjupning inom något område kan också komma att ingå.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med inslag av övningar och handledning av praktikfall samt eget arbete. Viss del av undervisningen innebär obligatoriskt krav på fysisk och psykisk närvaro.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkända obligatoriska moment och närvaro. Utrymme för alternativa examinationssätt finns.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.