Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK345 - Ingenjörssmetodik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt, del A 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0209 Projekt, del B 6,0 hp Betygskala: UG   6,0 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Cecilia Åberg


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000039182CDF


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få inblick i och förståelse för ingenjörens yrkesroll, ingenjörens arbetsuppgifter inom det valda teknikområdet samt att introducera de frågeställningar och arbetsmetoder som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Kursen skall vidare introducera grundläggande principer för en effektiv verksamhetsstyrning. Den studerande skall ur ett produktionstekniskt och ekonomiskt perspektiv kunna identifiera, beskriva, analysera och definiera olika frågeställningar samt tillämpa ingenjörsmässiga arbetsmetoder och generell problemlösningsmetodik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Ge exempel på ingenjörens yrkesroller och betydelse i samhället ur ett nutida såväl som historiskt perspektiv.

  • Ha orienterande kunskaper om effektiva produktionsprocesser och ekonomi.

  • Tillämpa metoder/ metodik för att ta fram en teknisk kravspecifikation, genomföra lösningssökning samt utvärdera olika lösningsalternativ

  • Redogöra för projektarbete som arbetsform samt kunna tillämpa teoretiska kunskaper liksom praktisk erfarenhet av projektarbete under de fortsatta studierna.

  • Använda ett modernt biblioteks interna och externa databaser för informationssökning.

  • Sammanställa och presentera resultat från ett ingenjörsmässigt projektarbete såväl muntligt som skriftligt.

  • Känna till engelsk terminologi inom området

Innehåll

I kursen beaktas både tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter inom produktionsteknik. Integration av tekniska funktioner, tvärfunktionellt arbetssätt, projektarbete, ekonomi och organisation är här viktiga områden som behandlas. Kursen innehåller informationssökning, metodik för problemlösning, kommunikation, ingenjörens yrkesroll och produktionsteknik med ekonomi. I delmomentet informationssökning genomförs vid ett modernt bibliotek informationssökning i interna och externa databaser. Metodik för problemlösning introducerar en generell metodik för att lösa de öppna, ostrukturerade problem (där flera alternativa lösningar är tänkbara, och där problemformuleringen inte alltid är given) som kännetecknar ingenjörsverksamhet. I delmomentet Kommunikation tränas teknisk rapportering, både skriftlig (rapportdisposition, stilistisk utformning, språkriktighet och hantering av referenser) och muntlig presentation. Vidare behandlas ingenjörens yrkesroll i företaget, i samhället och i ett historiskt perspektiv. I delmomentet produktionsteknik med ekonomi ges en orientering om planering och styning av ett företags produktion och materialflöde samt om ingenjörsmässiga kostnads- nytto- och riskanalyser inom det produktionstekniska området.

Organisation

Kursen består av föreläsningar (ca 28 h), övningar/handledning av projektarbete (ca 42 h) och eget arbete (ca 130 h).

Litteratur

Meddelas senare

Examination

Obligatoriskt deltagande i vissa undervisningsmoment. Inlämningsuppgifter. Dugga. Projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. Betygsskala underkänd/godkänd.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.