Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK330 - Arbetsorganisation
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   17 Dec 2012 fm L,  05 Apr 2013 em L,  26 Aug 2013 fm L
0209 Projekt 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Dan Paulin  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till programmet Ekonomi och produktionsteknik.

Syfte

Ämnet arbetsorganisation handlar huvudsakligen om olika sätt att samarbeta för att utföra komplexa arbetsuppgifter mer effektivt än om de enskilda personerna skulle utföra uppgifterna oberoende av varandra. Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om olika aspekter på organisationer och arbete i organisationer. Deltagarna skall ges kunskap avseende såväl individ- och grupperspektiv på organisationer som mer teoretiska och designmässiga perspektiv. Ett delsyfte med kursen är att deltagarna skall få viss praktisk övning i grupparbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Redogöra för historiska aspekter på industriellt arbete.

 • Redogöra för motivation på individ- och gruppnivå (Vad motiverar en individ? Hur motiverar jag någon annan? Hur skapas motivation på gruppnivå?)

 • Redogöra för hur grupper fungerar och utvecklas.

 • Redogöra för hur individer/grupper/organisationer i olika situationer kan ledas och styras.

 • Tillämpa gruppdynamiska teorier och kommunikationsteorier inom ett praktikfallsarbete

 • Redogöra för olika aspekter (inkl. för- och nackdelar) på olika organisationsutformningar.

 • Redogöra för berörda kommunikations- och konfliktlösningsteorier

 • Redogöra för utformning och styrning av arbetsprocesser

 • Redogöra för olika organisationsformers för- och nackdelar

 • Redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan kontinuerligt linjearbete och projektarbete

 • Redogöra för berörda förändringsstrategier och ¿metoder

 • Tillämpa organisationsteorier och teorier kring förändringsarbete inom ett praktikfallsarbete

 • Redogöra för grundläggande företagskulturella begrepp

 • Redogöra för genusperspektiv på organisering av arbete.


Deltagarna skall ha grundläggande färdigheter i att kunna praktiskt utnyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet. Deltagarna skall även visa grundläggande färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt. Vidare skall deltagarna ha grundläggande förståelse för genusaspekter på arbetsorganisationer.

Innehåll

Industriarbetets organisation i ett historiskt perspektiv. Individuella och grupperspektiv på arbetsorganisation (inkl. motivationsteorier, gruppdynamik, arbetsutformning, ledning, samt kommunikationsteorier). Centrala begrepp och modeller i klassisk och modern organisationsteori (inkl. arbetsprocesser och linje-/projekt-/matrisorganisation) följt av teorier kring förändringsarbete och företagskulturer. Under kursens gång genomförs två litteraturseminarier till vilka deltagarna förväntas ha läst in relevant kurslitteratur och vid vilka olika relaterade frågeställningar skall diskuteras. Vidare skall ett praktikfall analyseras och utvärderas samt förbättringsförslag skall ges. Praktikfallet skall genomföras i grupp.

Organisation

Kursen omfattar en föreläsningsserie, övningar, litteraturseminarier, praktikfallsarbete och -redovisning samt skriftlig examination (duggor och tentamen).

Litteratur

1. Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-. H. (2004) Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund. 2. Kompletterande artiklar och praktikfallsbeskrivningar

Examination

Examinationen består av tre huvuddelar: 1. Närvaro på obligatoriska aktiviteter (t ex litteraturseminarier, övningar och redovisningar). 2. Skriftlig och muntlig redovisning av praktikfall. 3. Skriftlig examination (duggor och/eller tentamen). Kursen rapporteras i två moment där ovanstående punkterna 1 och 2 utgör moment 1 (Projekt) och punkt 3 utgör moment 2 (Tentamen). För slutbetyg krävs att båda momenten är godkända. Slutbetyg ges på skalan U, 3, 4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.