Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO201 - Driftteknik
 
Kursplanen fastställd 2009-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TISJL
12,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Inlämningsuppgift 12,0 hp Betygskala: TH   12,0 hp    

I program

TISJL SJÖINGENJÖR - Utan sjötid, Årskurs 4 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Sami Syrjänen


Ersätter

SJO200   Driftteknik B SJO205   Driftteknik C


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten skall ha avklarat
samtliga maskinkurser under åk 1 och 2 eller ha motsvarande
kunskaper/erfarenheter.

Syfte

Kursen avser att vidga studenternas kunskaper i
ämnesområdet. Aktuella problem och frågeställningar belyses, liksom
drifttekniska begrepp och tillämpningar samt miljöhänsyn för fartyg.
Klassningsregler, lagar och förordningar diskuteras i erforderlig omfattning.
Kursen ger även orientering om utvecklingstendenser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall efter avslutat kurs ha fördjupat sina kunskaper i frågor som rör driftsekonomi och klassningsfrågor. Studenten skall dessutom ha förstått vikten av en riktigt genomförd upphandling av tex varv.

Innehåll

Operativ drift med felsökning
Klargörning och uppstart av störd maskinrum.
Säkerhets och nödförfarande.
Övergång från automatik till manuell kontroll av system och komponenter.
Åtgärder i händelse av brand i maskinrum.
Driftsekonomi för fartygsdrift
Klassning av fartyg
Planerat Drifts och varvsbesök och den planering som försiggår innan detta. Vidare ingår utvärdering av olika system ombord både ekonomiskt och driftsmässigt.

Organisation

Under kursen kommer ett antal gästföreläsningar att hållas.


Övningar i maskinrumssimulatorn.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination

Kursen har ingen Tentamen men studenten kan genom att utföra och lämna in redovisningar erhålla betygen 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.