Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IDY028 - Ekonomisk analys 2: Externanalys
 
Kursplanen fastställd 2011-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Dugga, del A 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   Kontakta examinator,  14 Jan 2012 em V,  28 Aug 2012 em V
0207 Projekt, del B 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    
0307 Inlämningsuppgift, del C 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Hans Löfsten


Ersätter

IDY027   Ekonomisk analys 2: Externanalys

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomisk analys 1

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning och färdigheter i extern företagsanalys, baserad på externt tillgänglig historisk, teknisk och ekonomisk information.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall deltagarna ha tillägnat sig:
Ekonomisk analys, 6 poäng (3 p + 3 p)
- Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering, räkenskapsanalys och företagsvärdering
- Färdighet i att utföra extern finansiell analys
- Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar

Miljömoment, 1,5 poäng
Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

Innehåll

Kursen inkluderar metoder och verktyg för redovisning, räkenskapsanalys och externanalys. Föreläsningar varvas med ett större grupparbeten där de teoretiska kunskaperna kommer till praktisk tillämpning.
Kursen inkluderar:
* Bokslut och redovisning
* Balansräkning
* Resultaträkning
* Finansiering
* Kapitalbehovsberäkning
* Känslighetsanalys
* Ekonomiska nyckeltal
* Företagsvärdering
* Konkurrent & bransch analys
*Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
*Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")

Kursdeltagarna genomför i grupper ett projektarbete där ett företag studeras med avseende på
* företagets ekonomiska utveckling och ställning.
* teknikutveckling, branschens dynamik och struktur i ett historiskt perspektiv.
* det studerade företagets verksamhet med avseende på affärsidé, produkter och teknologi, marknader, organisation och externa påverkansfaktorer.

Organisation

Kursen består av en traditionell föreläsningsserie och ett större projektarbete som genomförs i grupp.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

Examination sker genom skriftliga duggor. Dessutom fordras godkänd rapport (inklusive obligatoriska delinlämningar) samt aktivt deltagande i grupparbetet samt godkänt miljömoment.


Publicerad: on 24 jan 2018.