Omstart Samhällsbyggnad

Bakgrund

I samband med att Chalmers implementerade Bolognastrukturen för arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna med en tydlig 3+2-indelning har mycket arbete fokuserats på att utveckla masterprogrammen. Några fördelar med den nya strukturen har varit en förbättrad rekrytering till våra utbildningar, större tydlighet, att rörligheten främjas, samt en ökad grad av internationalisering. En kritik som framförts är dock att civilingenjörsexamen och arkitektexamen anpassats till en Master of Science och att vi i samband med det arbetet har glömt bort kandidatblocket. Civilingenjörsexamen har från att vara en yrkesexamen på en hög teoretisk nivå närmat sig en allmän akademisk examen. 

På vissa andra universitet har man arbetat mer med att kandidatexamen ska harmoniseras med högskoleingenjörsexamen. Den grundläggande frågan är om det går att hitta en balans mellan dessa yrkes- och akademiska examina och skapa en femårig ingenjörsexamen som bygger på den treåriga ingenjörsutbildningen i en tvåcykelmodell enligt Bologna.

Nya utmaningar och pretentioner, såsom önskemål om ökat inslag av arbetslivsintegrerat lärande, Högskoleverkets nya kvalitetsgranskning avseende koppling mellan lärandemål och examensmål och progression i utbildningen ställer krav på förändringar inom utbildningen. Således finns det flera anledningar att se över utbildningens första tre år och programmen i sin helhet.

Uppdrag

Områdets ansvarige har i samråd med programansvariga och viceprefekterna vid Arkitektur och Bygg- och miljöteknik beslutat att genomföra en översyn av utbildningarna inom ämnesområdet Samhällsbyggnad, nämligen Arkitektur, Arkitektur och teknik, Byggingenjör, Affärsutveckling bygg samt Väg- och vattenbyggnad.

Uppdraget skall genomföras i två steg och bedrivas öppet med möjlighet för många intressenter inom och utom Chalmers att bidra via referensgrupper och öppna workshops. Målet är att höja utbildningens kvalitet men också att utbildningarna skall attrahera nya grupper av studenter som idag inte identifierar sig med den nuvarande bilden av ingenjörsrollen och den tekniska högskoleutbildningen.

Projekt i två steg

I ett första steg skall en projektgrupp arbeta fram ett förslag på struktur för Chalmers utbildningsprogram inom samhällsbyggnadsområdet samt föreslå lämpliga förändringar av innehåll i programmen. Projektgruppen analyserar befintliga programs profiler och dimensionering samt undersöker möjligheter till att utveckla befintliga program och samordning mellan programmen.

Delprojektets mål är att utforma ett förslag till programstruktur samt rekommendationer vad gäller programmens upplägg. Förslaget ska diskuteras vid en workshop med brett deltagande från såväl avnämare som Chalmersintressenter.

I ett andra steg skall flera projektgrupper med medverkan av programledningar för befintliga program bearbeta beslutsförslaget och utforma konceptförslag för respektive program. Dessa förslag ska präglas av CDIO samt Constructive alignment och innehålla programstruktur, mål, programidé och programplaner för år 1-3 samt masterprogram.

Konceptförslagen för områdets ingenjörsutbildningar skall skilja sig från dagens utbildningsstruktur genom att den femåriga ingenjörsutbildningen skall bygga på den treåriga ingenjörsutbildningen i en tvåcykelmodell enligt Bologna. Utbildningarna ska kännetecknas av en progressionen i programstrukturen som är tydlig och tar hänsyn till framtida yrkesrollen.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.