Programbeskrivning

Arkitektur och teknikprogrammet förenar gestaltning med naturvetenskap och teknik. I programmet tränas studenterna i att iaktta och att leva sig in i människors, verksamheters och samhällens behov. Samtidigt utvecklas förmågan att utforma och kommunicera förslag till byggnader och rum. 

Programmet vänder sig till studenter som är intresserad av såväl matematik och teknik som rumsgestaltning och byggnadskonst. Det finns bara ett fåtal liknande utbildningar i Europa. Erfarenheterna visar att de examinerade studenterna utvecklas till antingen professionella arkitekter eller ingenjörer, och att de samtidigt har kommit att verka som brobyggare mellan arkitekt- och ingenjörskulturerna.

Arkitektur och teknik behandlar både ingenjörskonstens och arkitekturens teorier, metoder och verktyg. Ingenjörsutbildningarnas kultur med ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med arkitektutbildningarnas tradition med gestaltande projekt. Projektens syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande förhållningssätt. 

De tre första åren ger en teknisk/naturvetenskaplig bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg, skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning och genom kritik prövas dessa så att funktion, hållbarhet och uttryck utvecklas till en helhet.

Sidansvarig Publicerad: to 23 nov 2017.