Portföljgenomgång för A3 våren 2020

Som student på arkitektur förväntas du samla dina arbeten i en portfölj, en skolportfölj. Syftet är främst att du ska kunna följa, förstå och reflektera över din kunskapsprogression. Det här vill skolan hjälpa till med. Därför kommer du som student i årskurs 3 att bjudas in till ett rådgivande portföljsamtal till våren.
 
Portföljen allt viktigare
Portföljen har succesivt kommit att få allt större pedagogisk betydelse i utbildningen. Förmodligen har du redan stött på inlämningskrav i några projekt där du ska skriva en reflektion över dit arbete som du lägger in i portföljen.  Detta kommer att införas i alla projekt under kommande år. Reflektionen är i sig lärorikt. Som examinationsform syftar den främst till att visa på ett medvetet förhållningssätt till uppgiften och på förmåga att kunna värdera valda metoder och slutresultatet.
 
Portföljsamtalet
Portföljsamtalet ska vara ett rådgivande samtal i positiv anda. Samtalet utgår från portföljen som ger en tillbakablick på utbildningen och den kunskapsutveckling som skett för att sedan blicka framåt. Syftet är inte att ge nya omdömen om de projekt som ligger i portföljen – projekten är ju redan bedömda och förhoppningsvis godkända – utan att diskutera din utveckling inom olika delar av kunskapsområdet. Därför skall du inte bearbeta projekten inför portföljsamtalet.
Vill du, så diskuterar vi gärna utbildningen då det här också ger tillfälle för skolan att kritiskt granska undervisningen, både med avseende på innehåll och genomförande. Fråga gärna mycket och framför dina synpunkter.
Skulle du vilja ta med dig en kompis till samtalet går det bra.
 
Innehåll skolportfolion
Portföljen ska innehålla arbeten från alla projektkurser det vill säga:
Årskurs 1: Arkitektur en introduktion, Arkitektur och rumsgestaltning och Boendets rum
Årskurs 2: Bevarande och omvandling, Stadsbostaden, Arbetets rum samt Stadsrum och planering Årskurs 3: Stadslandskapet och Byggnaden som system
Har du ytterligare arbeten som du tycker stärker bilden av dina studier på arkitektskolan kan du gärna bifoga dessa. Tänk dock på portföljens omfång.
 
Skriv korta reflektioner som inledning till varje projekt (vad du väntade dig, vad det blev, vad du lärde dig etc). Bifoga också en sammanfattande (inte mer än en A4-sida) reflektion över din utbildning hittills; vad du tyckt om, klarat bra eller mindre bra etc.
 
Fysisk och digital portfölj
Den fysiska portföljen ska vara en riktig ritnings- eller dokumentportfölj för format A3 – eventuella större pappersformat viks eller fotograferas ner, så att de ryms i portföljen. Se till att dina projekt är inlagda i plastfickor och lätta att bläddra igenom (att det inte krävs att man vid genomläsning måste plocka ut lösa papperskopior exempelvis). Portföljen ska vara tydligt märkt med ditt namn utanpå!
Den digitala portföljen ska vara i samlad i en pdf-fil. Filen ska namnges enligt principen förnamn_efternamn_portfölj. Tänk på att den ska vara möjlig att skicka med e-post vilket innebär att den inte får vara större än ungefär 15 mb.
 
Hållpunkter för Portföljsamtal
- Om portföljen, information onsdag 11 december kl 12-13 i SB-H3
- Lämna din digitala portfölj på Canvas senast söndag 9 februari 2020
  Aktiviteten heter Portföljgenomgång VT20
- Portföljsamtalet äger rum under 25, 26 & 27 februari 2020, schema och lokaler meddelas senare.
  Till samtalet ska du ta med din fysiska portfölj.
 
Kontakt
Om administrationen av portföljgenomgången, Nidal Yousif  Nidal.Yousif@chalmers.se
Om portföljen, Stefano Delia stefano@chalmers.se

 

Publicerad: fr 07 feb 2020.