Tillgodoräknande på del av kurs

​Med tillgodoräknande - del av kurs avses att en student inte behöver göra ett moment i en chalmerskurs om studenten har inhämtat motsvarande kunskaper/färdigheter i en kurs från annan utbildningsanordnare eller på annat sätt såsom exempelvis kurser utanför högskolan eller yrkesverksamhet.

Generella anvisningar för tillgodoräknanden ges i bilaga 1 till beslut med Dnr C 2019-0081.

Ansökan
Ansökan om tillgodoräknande - del av kurs görs på särskild blankett som lämnas till aktuell institution eller till kursens examinator.

Blankett: ”Tillgodoräknande – del av kurs”
Blankett: “Credit transfers for course elements”

Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier:

  • Studiemeritförteckning.
  • Kursplan där det framgår kursen/kursernas nivå, antal poäng eller motsvarande, kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer, eller annan motsvarande studiedokumentation.
Vid ansökan av tillgodoräknande grundat på kunskaper inhämtat på annat sätt än genom högskolestudier ska relevant dokumentation (exempelvis intyg om yrkesverksamhet) bifogas.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Beslut
Tillgodoräknande på del av kurs (moment) beslutas av kursens examinator.

Vid tillgodoräknande på del av kurs kan betyget på den kurs som lästs på annat lärosäte vägas in i slutbetyget efter examinatorns bedömning.

Avslag
Ett avslag ska meddelas skriftligt och skickas i original med överklagandehänvisning. Skälen till beslut om avslag/delvis avslag ska tydligt framgå.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 apr 2019.