​Omprövning, klagomål och överklagan

Sökande till utbildning på Chalmers eller student på Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad får i första hand begära att det fattade beslutet omprövas. Sökande till utbildning på Chalmers eller student på Chalmers får klaga på de beslut som anges nedan efter omprövning: 
  • Beslut att sökande inte uppfyller kraven för grundläggande eller särskild behörighet för att delta i urval och antagning till viss utbildning. 
  • Beslut om tillgodoräknande av kurs eller kursmoment. 
  • Beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis. 
  • Beslut att inte bevilja den som är antagen anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. 
  • Beslut om avslag om att få ny examinator. 
  • Beslut om avslag på ansökan om studieuppehåll. 
Klagomålet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Klagomålet ska ställas till rektor. 
Beslut med anledning av klagomålet ska fattas av den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Se Styrdokument för grundutbildning​.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 sep 2020.