Betyg

Betyg sätts av en examinator efter avslutad kurs enligt en för Chalmers gemensam betygsskal med graderade betyg, om inte annat är angivet i kurs- eller utbildningsplanen. Med avslutad kurs avses tenterad kurs med lägsta betyget 3 eller Godkänd. Betygsskalan är Godkänd eller Tre, Fyra, Fem där Fem är högst betyg. Lägre betyg än Tre är icke-godkänd. Det sätts inget helhetsbetyg på avlagd examen. I Sverige används målrelaterade betygsskalor vilket innebär att studenter inte rankas.

Rättelse av betyg

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande, får examinator ändra beslutet både till för- och nackdel för studenten. Rättelser som är till nackdel för studenten måste ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om klara fall. Innan en sådan rättelse görs skall studenten få möjlighet att yttra sig.

Detta betyder att om den som summerat dina poäng på tentamen uppenbart har räknat fel, rapporterat fel resultat eller liknande misstag kan detta korrigeras både när poängsumma eller betyg höjs eller sänks.

Examinator är skyldig att ändra ett uppenbart oriktigt betyg om det kan ske snabbt och enkelt och utan att betyget sänks.

Detta betyder att om den som rättar bedömer ditt svar felaktigt, kan inte betyget/poängsumman ändras om det innebär att betyget/poängsumman skulle sänkas. Vid en uppenbar felaktig bedömning kan därför detta endast ändras om betyget/poängsumman höjs.

ECTS Grading Table

Det gamla systemet med ECTS-betyg har ersatts av ECTS Grading Table. Det innebär att varje lärosäte gör en statistisk tabell över hur betygen fördelar sig i den lokala betygsskalan.

 
ECTS Grading Table​ ​ ​

Chalmers grading​

system

Total number awarded in the

reference group

Percentage of the total

number​

3 (Pass) 309 714 39.44 %
4 (Pass with credit) 297 877 37.93 %
5 (Pass with distinction)​ 177 641 22.62 %
Based on 3940 courses from the academic years 2000-2016​
På Arkitekturprogrammet används betygsskalan godkänd/underkänd.
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 29 sep 2020.