Att vara studentrepresentant

​För alla kurser på Chalmers som har tio deltagare eller fler utses minst två studentrepresentanter. För vissa program utses studentrepresentanter av studienämnd eller motsvarande, för andra utses studentrepresentanterna slumpvis eller av examinator. Om du slumpmässigt blir utvald till att vara representant för en kurs får du reda på det av examinator i samband med kursstarten och du får också ett mejl om detta tre veckor innan kursstart.

Som studentrepresentant förväntas du representera dig själv och de andra studenterna som går kursen vid några möten under och efter kursen. Ditt uppdrag som studentrepresentant är mycket viktigt då du hjälper oss att bättre förstå vad våra studenter förväntar sig och hur de upplever våra kurser.

Examinatorn kommer först att bjuda in dig till ett uppstartsmöte där ni diskuterar igenom vad uppdraget som studentrepresentant innebär och hur kursen är upplagd. Vid uppstartsmötet bokar ni också in en tid för mittmötet.

Mittmötet äger rum ungefär halvvägs genom kursen och där diskuterar studentrepresentanterna och examinatorn hur kursen har fungerat hittills och om examinatorn ska tänka på något särskilt under resten av kursen. Mittmötet är till för att examinatorn ska få en bild av hur kursen fungerar för studenterna och kunna göra mindre förändringar redan under kursens gång. Till mittmötet finns en föreslagen agenda.

Efter tentaveckan (eller ibland redan i sista läsveckan) skickas en enkät ut till alla studenter som gått kursen. Det är väldigt viktigt att vi får in så många svar på dem som möjligt, därför är vi tacksamma om du som studentrepresentant hjälper till att påminna övriga studenter om att det är viktigt att fylla i enkäten.

Kursnämndsmötet äger rum i efterförljande läsperioden. Vid kursnämndsmötet deltar förutom examinatorn och studentrepresentanterna även en representant för det program som äger kursen (antingen programansvarig, utbildningssekreterare eller utbildningshandläggare). Programrepresentanten leder kursnämndsmötet. Målet med kursnämndsmötet är att få en god bild av hur väl kursen har fungerat, om något behöver utvecklas till nästa gång kursen ges, och om något i kursen har fungerat särskilt väl och därför borde spridas som exempel till andra kurser. Inför mötet kommer du att få resultatet av kursenkäten skickad till dig - läs igenom den innan mötet! Om du undrar hur ett kursnämndsmöte går till så kan du läsa igenom våra riktlinjer för kursnämndsmöten​.

Som tack för ditt deltagande vid kursnämndsmötet får du ett presentkort om 200 kronor som kan användas till litteratur och studiemateriel på Kokboken (campus Lindholmen) eller Store (campus Johanneberg). Presentkortet ska finnas tillgängligt senast tre veckor efter kursnämndsmötet. Du får ett mejl när presentkortet är tillgängligt för avhämtning på Kokboken eller Store.

Om du har frågor om att vara studentrepresentant eller om kursvärdering i allmänhet, kan du höra av dig till kursens examinator eller till utbildningssekreteraren på ditt program. .

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2022.