Byte av examinator

Byte av examinator kan ske från första tentamenstillfället om ett på personliga grunder baserat speciellt förhållande föreligger mellan examinator och studenten, som gör att någon kan ha allvarligt fog för att betvivla att en jävsituation råder. Prefekt på kursgivande institution beslutar om detta. Därutöver har student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, rätt att begära att få en annan examinator utsedd.

Byte av examinator begärs skriftligt hos prefekt på kursgivande institution. I de fall en student begärt att få byta examinator, men nekas detta, får studenten i enlighet med Chalmers arbetsordning framföra klagomål till rektor.

Att byta examinator innebär inte att det skall ske en förnyad bedömning av redan utfört prov. Bytet innebär inte heller att den nye examinatorn behöver utforma ett nytt prov. Studenten som fått ett byte beviljat deltar normalt vid nästa tentamenstillfälle med samma prov som övriga studenter i kursen. Den nya examinatorn bedömer studentens prov. Tentamensadministrationen skall informeras 10 dagar innan tentamenstillfället så att studentens tentamen lämnas till den nya examinatorn. Om en kurs består av flera kursmoment skall slutbetyg sättas av den nya examinatorn.

Framföra klagomål

Klagomål ställs till rektor och adresseras till registrator, som nås på registrator@chalmers.se, telefon 031-772 2574, besöksadress: Chalmersplatsen 4.

Du kan också få hjälp av Studerandeombuden
.
Studerandeombud

Publicerad: må 08 feb 2010. Ändrad: ti 14 mar 2017