Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik syftar till att utbilda civilingenjörer med tillämpbara kunskaper, färdigheter och förhållningssätt avseende elektroteknikens förverkligande och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Utbildningen bygger på grundstenarna idéformulering, fysikalisk och matematisk modellering, konstruktion, kommunikation, implementering och drift. Efter genomgången utbildning skall den utexaminerade ha kunskapsmässiga förutsättningar att tillgodogöra sig den internationella vetenskapliga litteraturen inom en eller flera delar av elektroteknikens huvudområden.

 

Lärandemål:

Civilingenjören i elektroteknik skall efter avslutad utbildning kunna:
 • tillämpa matematik och fysik på elektrotekniska problem. Speciellt läggs vikt vid att kunna beskriva elektrotekniska system och komponenter med matematiska och fysikaliska modeller, använda modellerna för att simulera, förutsäga och utvärdera skeenden samt att kunna bedöma giltigheten och begränsningen hos dessa modeller i olika situationer

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt, inom minst ett elektrotekniskt tillämpningsområde, självständigt kunna identifiera, formulera och lösa komplexa tekniska problem, även med begränsad information, samt tillämpa den mer avancerade matematik och fysik som behövs inom detta tillämpningsområde

 • konstruera elektriska och elektroniska komponenter och system efter specifikation inom minst ett tillämpningsområde. Vid konstruktionen ska hänsyn tas till människors förutsättningar och behov, affärsmässiga villkor samt samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

 • utarbeta och kritiskt utvärdera tekniska lösningar till elektrotekniska problem i ett systemperspektiv med helhetssyn på livscykeln från idé genom specifikation, utveckling, implementering och drift till avveckling

 • utnyttja datorhjälpmedel vid såväl problemlösning som elektroteknisk konstruktion. Speciellt läggs vikt vid att kunna väl använda den typ av programmering och de typer av datorhjälpmedel som behövs inom det valda fördjupningsområdet

 • planera och genomföra elektriska experiment och mätningar samt kritiskt utvärdera resultaten av dessa

 • analysera och källkritiskt värdera information inom elektrotekniken, speciellt inom valt fördjupningsområde

 • visa förmåga att delta i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom minst ett fördjupningsområde

 • skriftligt och muntligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa på god svenska och funktionell engelska både med experter inom det egna fältet och med personer med annan professionell bakgrund

 • samarbeta effektivt i grupp samt ha erfarenhet av att samarbeta med personer med olika bakgrund

 • reflektera över sin egen kunskap och dess begränsningar samt att fortlöpande och självständigt utveckla sin kompetens

 • reflektera över teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, människors ansvar för hur den används och ha förmåga att göra bedömningar med samhälleliga och etiska perspektiv

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Kandidatarbetet (15 hp) genomförs på vårterminen i årskurs 3. För att få genomföra kandidatarbetet krävs att studenten har uppnått 90 hp inom programmet efter läsperiod 1 i årskurs 3. Val av kandidatarbete sker under hösterminen i årskurs 3. Programansvarig fastställer vilka kandidatarbeten som får väljas av studenter på Elektroteknikprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2012/2013:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2012/2013:


Civilingenjörsexamen
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPEPO - HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

 
 

Programinriktningar:

För antagna HT2012 och senare finns inga inriktningar.

För antagna HT2011 och tidigare fanns två inriktningar, Allmän inriktning och Specialisering i hållbar utveckling (E-miljö). Se utbildningsplan samt programplan för aktuell årskull för information om innehåll.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

För en specialisering i hållbar utveckling krävs fullgjort kurskrav enligt programplan.
Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Elektroteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

För en specialisering i hållbar utveckling krävs fullgjort kurskrav enligt programplan.
Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Elektroteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått.
Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Elektroteknik (Bachelor of Science, major subject Electrical Engineering). De studenter som uppfyller kravet på specialisering i hållbar utveckling får detta inskrivet i examensbeviset för sin kandidatexamen och sin Civilingenjörsexamen.

 
Övrig information:
 

Uppflyttning
För att kunna registrera sig måste man vara uppflyttad till den nya årskursen, och för att bli uppflyttad måste man senast i majperioden ha klarat:

 • till E2: 22 hp
 • till E3: 60 hp

Studenter som misstänker eller vet att de inte kommer att bli uppflyttade skall kontakta studievägledningen för att lägga en individuell studieplan. Den som inte är uppflyttad får omregistrera sig i den gamla årskursen och tentera kurserna som redan har registrering. Omregistrering i den gamla årskursen görs av studievägledningen.

Regler för fortsatta studier i något av de avslutande masterprogrammen
Studenter som tillhör programmet får påbörja studierna på ett masterprogram om grundläggande och särskilda behörighetskrav för aktuellt masterprogram är uppfyllda, se vidare information i Studentportalen.

 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Elektroteknik.aspx


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.