Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Utbildningsplanen är fastställd 2010-02-28 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Teknisk Fysik skall vara såväl en teknisk civilingenjörsutbildning som en akademisk utbildning i fysik och matematik. Utbildningen skall vila på en god vetenskaplig grund, och präglas av öppenhet, delaktighet och kritiskt tänkande.


 


Programmet Teknisk Fysik syftar till att samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.


 


Vid examen skall man vara expert på problemlösning och kunna tillgodogöra sig avancerad litteratur inom något naturvetenskapligt eller tekniskt område. Man skall ha insikt i krav som ställs i en yrkessituation inom näringsliv eller universitet, och i teknikens delaktighet i och samspel med samhälle, kultur och miljö.


 


Programmet skall tillgodose behovet inom näringsliv och universitet av såväl specialister som generalister med mycket god matematisk och naturvetenskaplig kunskap och problemlösningsförmåga samt kapacitet att snabbt tillägna sig och utveckla ny kunskap.


 


 

 

Lärandemål:

Samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.
Vid examen skall man vara expert på problemlösning och kunna tillgodogöra sig avancerad litteratur inom något naturvetenskapligt eller tekniskt område. Man skall ha insikt i krav som ställs i en yrkessituation inom näringsliv eller universitet, och i teknikens delaktighet i och samspel med samhälle, kultur och miljö.
Lärandemålen preciseras utförligare av lärandemålen i kurserna i programmet.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2010/2011:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2010/2011:


Civilingenjörsexamen
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPPHY - FUNDAMENTAL PHYSICS, MSC PROGR
MPECO - INDUSTRIAL ECOLOGY - FOR A SUSTAINABLE SOCIETY, MSC PROGR
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPMIC - MICROTECHNOLOGY, MSC PROGR
MPNAN - NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
MPNUE - NUKLEÄR VETENSKAP OCH TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPRSS - RADIO AND SPACE SCIENCE, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAPP - TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM
MPMPE - WIRELESS AND PHOTONICS ENGINEERING, MSC PROGR

 
 

Examenskrav:

Förutom att uppfylla kraven för masterexamen krävs att alla obligatoriska kurser (inklusive kandidatarbetet) i kandidatdelens programplan är avklarade samt att teknologen med godkänt resultat läst en MTS-klassad kurs (se nedan). För mer detaljerad information, se Chalmers examensordning. För detaljer om de olika masterprogrammen, se informationssidorna om Chalmers masterprogram, kurs- och utbildningsplanerna i studieportalen samt Chalmers antagningsordning  (beträffande förkunskapskrav).

 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Teknisk fysik, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Teknisk fysik (Bachelor of Science, major subject Engineering Physics).

 
Övrig information:
 

 


Människa, Teknik, Samhälle (MTS)

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). Ett utbud av kurser ges av Chalmers inom detta område och teknologen väljer själv en lämplig kurs ur detta utbud. Kursen väljs som valfri kurs under utbildningens avancerade nivå. För ytterligare information se Teknisk fysiks hemsida.


Miljö och hållbar utveckling

Utbildningen skall innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling. Detta krav tillgodoses automatiskt i och med de obligatoriska kurserna.


Kandidatarbete

Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av inom det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete

Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.

 

Mer information om programmet (url):

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/teknisk-fysik


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.