Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Utbildningsplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenterna ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

 

Lärandemål:Civilingenjören i maskinteknik skall:
1.  Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom den tillämpade mekaniken och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande metoder. Centralt är att
   1.1  kunna numeriskt lösa linjära och olinjära system av algebraiska ekvationer,
   1.2  kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna: separabla, inhomogena med konstanta koefficienter och Eulers,
   1.3  kunna numeriskt lösa system av linjära och olinjära ordinära differentialekvationer inklusive omskrivning till system av första ordningens differentialekvationer,
   1.4   kunna lösa egenvärdesproblem för diskreta och kontinuerliga system,
   1.5  kunna använda finita elementmetoden för att lösa partiella differentialekvationer,
   1.6   kunna redogöra för grunderna i sannolikhetsläran och statistiken samt planera försök med hänsyn till variationer,
   1.7  kunna förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system,
   1.8  kunna tillämpa Newtonslagar för att bestämma krafter och rörelser i materiella system.
   1.9  ha grundläggande kunskaper om fasta materials uppbyggnad och kunna förklara hur den påverkar materialets egenskaper,
   1.10 utifrån givna modeller och matematiska formuleringar programmera lösningar, inklusive grafiskt presentation till tekniska problem i Matlab.
2.  Förstå och kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena materialteknik, mekanik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, maskinelement, mekatronik, och reglerteknik så att tekniskt relevanta problem kan lösas dvs
   2.1  kunna bestämma belastningar på hela konstruktioner och delar av konstruktioner,
   2.2  kunna dimensionera mot brott, plasticitet, stabilitet, utmattning och vibrationer med tillämpning på vanliga lastbärande element, och förband såsom stänger, axlar, balkar, skivor, kopplingar, skruvförband, krympförband, svetsar, limfogar och lager,
   2.3  kunna analysera, simulera, specificera och välja vanliga förband, transmissioner, bromsar och lager i maskinkonstruktioner,
   2.4  förstå strömningsfenomen och simulera fluiders rörelser och krafter inom tillämpningar som rör, värmeväxlare och gasturbiner samt kring geometriskt enkla kroppar,
   2.5  kunna förklara hur de vanligaste förekommande givare och ställdon fungerar och kunna integrera dessa i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt,
   2.6  kunna analysera, observera, simulera och styra linjära dynamiska system,
   2.7  kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt.
3   Kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en situationsanpassad systematisk utvecklingsprocess. Här ingår det att
  3.1  förstå och ha förmågan att tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för produktutveckling, produktions- och bearbetningsteknik,
  3.2  kunna generera förslag till nya produkter och produktionssystem,
  3.3   kunna redogöra för och använda de mest vanliga ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att uppskatta ekonomiska konsekvenser av olika beslut,
  3.4  kunna göra materialval med insikt om valets roll för tillverkningsprocess samt produktens beteende och miljöbelastning under livslängden,
  3.5  kunna jämföra och värdera olika produktförslag med avseende på funktion, miljöbelastning, produktion och ekonomi,
  3.6  kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö,
  3.7  kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av produktutvecklingen.
4  Kunna formulera teoretiska modeller och ställa upp ekvationer som beskriver modellerna. Lösa ekvationerna för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen.
5  Kunna analysera, lösa och simulera avancerade maskintekniska problem inom det valda fördjupningsområdet/masterprogrammet med moderna datorbaserade verktyg varvid det mest lämpliga verktyget skall kunna väljas.
6  Kunna planera och utföra experiment i tillämpad mekanik, materialteknik, reglerteknik, samt energi- och miljöteknik . Kunna värdera resultaten och dra slutsatser samt  jämföra med observationer och simuleringar.
7  Kunna redogöra för  och uppskatta människans påverkan på jordens klimat- och ekosystem.
8  Kunna redogöra vilka energiresurser (förnybara och icke-förnybara) som finns och beskriva hur dessa kan omvandlas till andra energiformer samt förstå deras  begränsningar och miljöpåverkan .
9  Kunna kommunicera  skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar.
10 Kunna arbeta i och leda  projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem.
11 Kunna integrerar kunskap, självständigt formulera nya frågor och utveckla ny kunskap samt kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur och följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom maskinteknikområdet.


 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. I samband med examensarbetet erbjuds en frivillig kurs i informationskompetens och immaterialrätt med fokus på patent. För mer information,  se programhemsidan (länken hittas längst ner på sidan).

 

Gällande kurser för läsår 2010/2011:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2010/2011:


Civilingenjörsexamen
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPECO - INDUSTRIAL ECOLOGY - FOR A SUSTAINABLE SOCIETY, MSC PROGR
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNUE - NUKLEÄR VETENSKAP OCH TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

 

Specialiseringar:

För att kunna antas till ett masterprogram skall studenten ha klarat av 150 högskolepoäng inklusive avklarat kandidatarbete samt uppfylla de särskilda behörighetsvillkoren för det sökta masterprogrammet.  En del av masterprogramen kräver att studenten väljer en viss kurs i läsperiod 2 eller 3 i årskurs 3 för att uppfylla de särskillda behörighetsvillkoren. För mer information se  programhemsidan och/eller respektive masterprograms hemsida/utbildningsplan. 

 
 

Examenskrav:

    •    Alla obligatoriska kurser inklusive kandidatarbete enligt programplan avklarade.
    •    Avklarat kurskrav i poängomfattning för ett av av Maskinteknik associerat eller ackrediterat masterprogram (se ovan).
    •    Avklarat examensarbete om 30 hp eller 60 hp inom vald studieinriktning/valt masterprogram.
    •    Avklarade kurser om 90 hp på avancerad nivå inom vald studieinriktning/valt masterprogram.
    •    Avklarad Chalmersgemensamt kurskrav om 7,5 hp inom Människa-Teknik och Samhälle. Studenten väljer själv kurs ur Chalmers utbud av MTS-kurser. Kursen kan tas under kandidatdelen eller masterdelen. Se även Chalmers examensordning  http://www.chalmers.se/sections/ar_student/regler_och_riktlinje/examen8044/examensordning

 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Maskinteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Maskinteknik (Bachelor of Science, major subject Mechanical Engineering).

 
Övrig information:
 

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik och vetenskapsmetodik. Maskinteknikstudenter kan göra kandidatarbete inom: Energi- och miljö, Material- och tillverkningsteknik, Matematiska vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling, Sjöfart och marin teknik, Signaler och system, Teknikens ekonomi och organisation samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning.  För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3.
För mer information kontakta
    •    Programansvarig: Mikael Enelund, e-post mikael.enelund@chalmers.se, tel 031-7725115
    •    Utbildningssekreterare: Johan Bankel, e-post johan.bankel@chalmers.se, tel 031-7721174
    •    Studievägledare: Lilian Sandström, e-post lilian@chalmers.se, tel 031-7721183

 

Mer information om programmet (url):

https://student.portal.chalmers.se/sv/studier/programinformation/maskinteknik/sidor/maskinteknik.aspx


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.