Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Utbildningsplanen är fastställd 2010-02-28 av utbildningsområdesansvarig
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med stort beräknings- och problemlösningskunnande inom hela kemiteknikområdet och gränsområdet mellan fysik och kemi. Utbildningen skall vara internationellt konkurrenskraftig och fylla industrins, samhällets och den akademiska forskningens behov av kvalificerade civilingenjörer för utveckling av processer och produkter med hänsyn tagen till miljö-, hälso- och hållbarhetsaspekter. Den utexaminerade civilingenjören skall även ha förutsättningar att bedriva forskarstudier inom grundläggande fysik och kemi samt kunna göra bedömningar av kemisk natur av intresse för samhället. Programmets fyra hörnstenar är matematik, modellering, kemiteknik och teknisk fysik, men utbildningen skall också utveckla de färdigheter och förhållningssätt som krävs för att på ett professionellt och ingenjörsmässigt sätt utöva sin yrkesroll. Civilingenjören skall efter genomgången utbildning ha tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt och ha förutsättningar att tillgodogöra sig den vetenskapliga litteraturen inom ett valt teknikområde och därigenom hålla sig à jour med fältets utveckling.

 

Lärandemål:


 1. Kunna utnyttja matematik för att modellera fysikaliska och kemiska förlopp och för att analysera experimentella resultat.

 2. Ha god förståelse för fysikens grundbegrepp och kunna tillämpa dessa kunskaper på problem av kemisk och kemiteknisk natur.

 3. Ha grundläggande övergripande kemikunskaper och goda kunskaper inom teoretisk kemi.

 4. Förstå och kunna tillämpa kemiteknikämnen som transportprocesser, reaktionsteknik, separationsteknik, energiteknik och reglerteknik på tekniska problem och processer som knyter an till kemiteknik.

 5. Ha ett miljö- och hållbarhetsperspektiv på kemiteknisk verksamhet.

 6. Med helhetssyn och kreativitet kunna planera, genomföra och utvärdera projekt och experimentella försök samt kritiskt bedöma resultaten från dessa.

 7. Kunna formulera matematiska modeller och utnyttja egenprogrammerad och kommersiell programvara för att lösa problem. Särskild vikt läggs vid att kunna bedöma modellernas begränsningar och resultatens giltighet samt att kunna göra förutsägelser med begränsad information.

 8. På ett effektivt sätt kunna söka publicerad information inom ett ämnesområde, kritiskt granska och värdera den samt följa områdets utvecklingen.

 9. Kunna redovisa och presentera resultat på svenska och engelska både för specialister och andra och kunna diskutera och argumentera för sina slutsatser.

 10. Kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupper med olika sammansättning samt vara medveten om gruppers dynamik.

 11. Ha kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund, ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt nödvändiga kunskaper för forskarutbildning inom det aktuella teknikområdet.

 12. Ha insikt i teknikens möjligheter och begränsningar och hur samhälls- och teknikutvecklingen påverkar varandra, inbegripet etiska, sociala, ekonomiska samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

 

Gällande kurser för läsår 2010/2011:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2010/2011:


Civilingenjörsexamen
MPCBS - CHEMISTRY AND BIOSCIENCES, MSC PROGR
MPPHY - FUNDAMENTAL PHYSICS, MSC PROGR
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPECO - INDUSTRIAL ECOLOGY - FOR A SUSTAINABLE SOCIETY, MSC PROGR
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPMNT - MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNAN - NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
MPNUE - NUKLEÄR VETENSKAP OCH TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAPP - TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

 
 

Examenskrav:

För att erhålla civilingenjörsexamen, inriktning Kemiteknik med fysik, krävs att kandidatexamen och masterexamen bildar en sammanhållen enhet med successiv fördjupning. Förutom att uppfylla examenskraven för ett ackrediterat masterprogram krävs att alla obligatoriska kurser, inklusive examensarbetet, i kandidatdelens programplan är avklarade samt att teknologen med godkänt resultat läst en MTS-klassad kurs.

 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Kemiteknik med fysik, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Kemiteknik med fysik (Bachelor of Science, major subject Chemical Engineering with Engineering Physics).

 
Övrig information:
 

Programbeskrivning

 

Mer information om programmet (url):

https://student.portal.chalmers.se/sv/studier/programinformation/kemiteknik_med_fysik/sidor/kemiteknikmedfysik.aspx


Publicerad: må 13 jul 2020.